(א) ונשל. ג' דין ואידך ונשל ה' אלהיך את הגוים האלה מפניך ונשל הברזל מן העץ אלמלא שחטאו ישראל לא היו צריכין לכלי זיין וזהו ונשל גוים ונשל הברזל:

(ז) לא מרבכם. כתיב חסר לומר מרבנות שבכם שאתם ממעיטים עצמכם:

כי אתם המעט. ה' מעט נ"ז משפחות בפרשת פנחס וח' בלוים הרי ס"ה. וכשתצרף עמהם ה' בנות צלפחד יהיו שבעים:


==פרשת עקב==

(יב) והיה עקב. לעיל מיניה כתיב היום לעשותם וסמיך ליה עקב כלומר היום לעשותם אבל שכרם בעקב פי' בסוף. עק"ב תיבות יש כיו"ד הדברות הראשונות וזהו בשמרם עקב רב אם תשמור עקב תזכה למה רב טובך אשר צפנת. עקב עשה תורתך קבע. עקב ענוה למוד מן העקב הזה שהולך אחר הרגל דרך ענוה ולפיכך אינו נוגף כמו אצבעות הרגלים:

המשפטים. פ"א כפולה שיש לפשפש ולחקור אחר עומק הדין. תשמעון ושמרתם ועשיתם. ג' כנגד מקרא משנה תלמוד. ושמר ה' אלהיך לך. אם עקב תשמעון ישמור לך הברית שנא' באברהם עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור וגו':

ושמר. בגי' לעתיד לבא:

(יג) ואהבך. בזכות אברהם שנא' בו זרע אברהם אוהבי:

וברכך. בזכות יצחק שנאמר בו ויברך אלהים את יצחק:

והרבך. בזכות יעקב שנא' בו פרה ורבה. הפסוק מתחיל בוי"ו ומסיים בכ"ף וכן ויתן לך האלהים מטל השמים הברכות שבירך יצחק ליעקב מתחילין בוי"ו ומסיימין בכ"ף שיהיו לך כל אותן הברכות:

(יד) ברוך תהיה מכל העמים. הפסוק מתחיל בב' ומסיים בכ"ף לומר בזכות התורה שיש בה כ"ב אותיות:

לא יהיה בך עקר ועקרה. בגימטרי' בדברי התורה:

(טו) כל חלי. עולה צ"ח שיסיר ממך צ"ח קללות:

(יח) זכר תזכר. חסר וי"ו לומר שתזכור מה שעשה לשש מאות רכב בחור:

(יט) המסות הגדולות. כל האלפא ביתא בזה הפסוק חוץ מבי"ת רמז כי עוד יעשה פעם שנית נפלאות כימי צאתך מארץ מצרים:

(כ) את הצרעה. בגימ' שתים היו:

עד אבד. חסר וי"ו ועולה ז' שיאבד הז' עממין:

מפניך. פ"א כפולא לומר מפניך ומפני שלוחך:

(כא) אל גדול ונורא. ולא אמר גבור אלא הזכיר גדול כנגד אברהם דכתיב ביה האדם הגדול. ונורא כנגד יעקב דכתיב ביה מה נורא המקום הזה. והזכיר אלו שמצינו שנלחמו אברהם עם המלכים ויעקב כנגד לבן ועשו אבל לא מצינו ביצחק שנלחם:

(כג) והמם. ב' במסורה והמם מהומה גדולה והמם גלגל עגלתו וגומר מלמד שעשה להם כמו למצרים דכתיב בהו ויסר את אופן מרכבותיו:

(כה) פסילי אלהיהם תשרפון באש. וסמיך כי חרם הוא ולכן דן יהושע את עכן שעבר על החרם בשרפה:

(כו) כי חרם הוא. וסמיך ליה כל המצוה לומר שהעובר על החרם כעובר על כל המצות וחרם אותיות רמ"ח שנפרעין מרמ"ח איבריו ואם יחזור בתשובה יהיה רחם וזהו ברוגז רחם תזכור: