בעל הטורים על התורה/בראשית/לט

בראשית פרק-לט

(א) הורד. ב' במסורה. ויוסף הורד. הורד שאול. לומר ששקול הגלות כנגד גיהנם:

הורידוהו. ב' במסורה הורידוהו שמה. הורידוהו אלי גבי בנימין. בשביל שגרם יהודה ליוסף שהורידוהו שמה למצרים הוצרך גם הוא להוריד בנימין שמה:

(ד) וכל יש לו נתן בידו. ס"ת לשונו. מלמד שבא גבריאל ולמד לו שבעים לשון ולכך הצליח בידו:

(ו) כי אם הלחם אשר הוא אוכל. בגימטריא היא אשתו:

(י) להיות עמה. בגימטריא לתוך גיהנם:

(יב) בבגדו. ב' במסורה עיין בפרשת משפטים:

(טו) הרימותי. ב' במסורה עיין בפרשת לך לך:

(כ) אשר אסורי המלך אסורים. אסורי כתיב ואסירי קרי מלמד שי' שנים היה אסור על שהוציא דבה על י' אחיו ועוד ב' שנים על שאמר לשר המשקים כי אם זכרתני:

אסורים. ג' במסורה ב' גבי יוסף וא' ה' מתיר אסורים. וזהו שאמרו חז"ל שאמרה לו אשתו של פוטיפר אני חובשך כבית האסורים אמר לה ה' מתיר אסורים:

(כג) ואשר הוא עושה ה' מצליח. ולא כתיב מצליח בידו כמו למעלה לפי שבכאן היה בבית האסורים ולא היה לו עסק בידו כמו למעלה שהיה בבית אדוניו ומתעסק בשל אדוניו: