בעל הטורים על התורה/בראשית/ט

בראשית פרק-ט

(ה) ואך. ג' במסורה הכא ואידך ואך אם טמאה ארץ אחוזתכם. ואך את הדבר. לומר כמו שאסור להרוג עצמו כך אסור לקלל עצמו והוא ואך את דמכם לנפשותיכם ואך את הדבר שאפילו הדבור אדרוש. ואך אם טמאה לומר שמכל חיה אדרשנו סין טמאה בין טהורה:

(ט) מקים את בריתי אתכם. ס"ת מתים. רמז לתחיית המתים שהשם מקים להם בריתו להחיותם:

(כ) ויטע. ג' במסורה ויטע כרם. ויטע ה' אלהים גן בעדן. ויטע אשל. דרשו רבותינו מהיכן לקח הנטיעה מגן עדן וכן אברהם לקח האשל מגן עדן:

(כא) היין. בגימטריא יללה.

ויתגל אותיות גליות. שגלו בראש גולים ע"י היין:

(כה) עבד עבדים יהיה. יהיה עולה ל'. רמז לדמי שקלים של עבד: