בני יששכר מאמרי חודש תמוז אב/מאמר ה/נחמה ו

נחמה הקודמת - בני יששכר - מאמרי חודש תמוז אב - נחמה הבאה

מאמר ה - ז' נחמות עריכה

נחמה ו - הפטרת כי תבוא

א עריכה

ושמתיך לגאון עולם (ישעיהו ס, טו). (על פי כתבי האריז"ל, גאון נקראו המוחין. וזהו ושמתיך לגאון עולם, לעולם לא יסתלקו המוחין דגדלות ולא יהיה עוד שינה ותרדמה). משוש דור ודור [ישעיה שם] (עיין בכוונת "לדור ודור המליכו לאל"), דור ודור, לאה ורחל. דכיון שיהיה מוחין דגדלות, ועל ידי המוחין באים התולדות, כי קטן אינו מוליד (סנהדרין דף סח:), הבן. על כן המוחין הם משוש דור ודור, כן נראה לי, והשם הטוב יכפר: