במדבר רבה כ יד

<< · במדבר רבה · כ · יד · >>

יד.    [ עריכה ]
"ותט האתון מן הדרך" הרשע הזה הולך לקלל אומה שלימה שלא חטאה לו ומכה אתונו שלא תלך בשדה.

וכתיב "ויעמוד מלאך ה' במשעול הכרמים" וכי לא היה יכול לו לילך אחריו אלא כך מדת הקב"ה מלך ב"ו משלח ספקלטור להרוג את האדם מהלך אחריו ימים הרבה וזה שנתחייב מיתה אוכל ושותה ואספקלטור מהלך ומטרף אחריו ממקום למקום ולפני הקדוש ברוך הוא אינו כן הפסקלטור במקומו עומד ומי שנתחייב מיתה בא אצלו ברגליו כדי שלא יצטער המלאך לילך אחר בלעם קדמו לדרך.
"ויעמד מלאך ה' במשעול" אמר לו הכרמים נמכרים כשועלים.
"גדר מזה וגדר מזה" אין אתה יכול לשלוט בהן שבידיהם לוחות כתובים משני עבריהם מזה ומזה הם כתובים.
"ותרא האתון את מלאך ה' ותלחץ אל הקיר" "ויוסף מלאך ה' עבור" מה ראה לקדמו שלשה פעמים עד שלא נראה לו סימנין של אבות הראה לו עמד לו בראשונה היה ריוח מכאן ומכאן ותט האתון מן הדרך ותלך בשנייה לא יכלה לזוז אלא לצד אחד בשלישית אין דרך לנטות ימין ושמאל ומה היו הסימנין האלה שאילו בקש לקלל בניו של אברהם היה מוצא מיכן ומיכן בני ישמעאל בני קטורה בקש לקלל בני יצחק היה מוצא בהן צד אחד בני עשו ותלחץ אל הקיר בניו של יעקב לא מצא בהן פסולת ליגע בהן לכך נאמר בשלישית במקום צר זה יעקב דכתיב (בראשית לב טו): "ויירא יעקב מאד וייצר לו" "אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל" שלא מצא פסולת באחד מבניו.
"ותרא האתון את מלאך ה' ותרבץ תחת בלעם ויחר אף בלעם ויך את האתון במקל" על בזיונו שביזתה אותו.
"ויפתח ה' את פי האתון" להודיעו שהפה והלשון ברשותו שאם בקש לקלל פיו ברשותו.
"ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים" רמזה לו אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים.
"ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי" אף על פי שמדבר בלשון הקדש עובד כוכבים לשונו סרוח.
"לו יש חרב בידי" משל לרופא שבא לרפאות בלשונו נשוך נחש בדרך ראה אנקה אחת התחיל מבקש מקל להורגה אמרו זו אי אתה יכול ליטול היאך באת לרפאות בלשונך נשוך נחש כך אמרה האתון לבלעם אני אין אתה יכול להרגני אלא א"כ חרב בידך והיאך אתה רוצה לעקור אומה שלימה שתק ולא מצא תשובה התחילו תמהים שרי מואב שראו נס שלא היה כמוהו מעולם.
וי"א אמר להם אינה שלי השיבתו "הלא אנכי אתונך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה" הא למדת שלא היה זקן שהאתון גדולה הימנו.
"ההסכן הסכנתי לעשות לך כה" כיון שדברה מתה שלא יהיו אומרים זו שדברה ועושין אותה יראה.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "ההסכן הסכנתי לעשות לך כה" חס הקב"ה על כבודו של אותו רשע שלא יאמרו זו היתה שסלקה את בלעם ואם חס הקדוש ברוך הוא על כבוד הרשע אין צריך לומר על כבוד הצדיק וכה"א וכן הוא (הכתוב) אומר - כך אנו מוצאים בפסוק (ויקרא כ, טז): "ואשה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אותה והרגת את האשה ואת הבהמה" שלא יאמרו זו הבהמה שנהרגה אשה פלונית על ידיה להודיעך שחס הקב"ה על כבודן של בריות ויודע צרכן וסתם פי הבהמה שאילו היתה מדברת לא היו יכולין לשעבדה ולעמוד בה שזו הטפשת שבבהמה וזה חכם שבחכמים כיון שדברה לא היה יכול לעמוד בה: