במדבר רבה כג יד

יד. עריכה

"והקריתם לכם ערים" וכתיב "שש ערי מקלט את שלש הערים" ג' שבא"י במערב וג' שבעבר הירדן במזרח בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה שנאמר את בצר במדבר בארץ המישור לראובני ואת רמות בגלעד לגדי ואת גולן בבשן למנשי הרי ג' במזרח ג' במערב חברון משל יהודה ושכם בהר אפרים זהו נפולין וקדש בגליל משבט נפתלי משה חלק לראובן ולגד ולחצי שבט המנשה והבדיל מהם ג' ערים שנאמר אז יבדיל משה ג' ערים אבל יהושע חלק לכל השבטים ונתן לשבט הלוי מ"ח עיר ונטלו הכהנים י"ג והשאר ללוים ג' ערי מקלט נטלו בגורלם ושבט הלוי לא נטלו בארץ למה אשי ה' ונחלתו יאכלון אתה מוצא סנחריב הגלה אותן ג' גליות גלות ראשונה הגלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה והשניה שבט זבולן ושבט נפתלי שנאמר (ישעיה, ט): "כעת הראשון הקל ארצה זבולן וארצה נפתלי" הג' הגלה לשאר שבטים שנאמר והאחרון הכביד הכבידן כבמכבד נ"נ אף הוא הגלן בג' גליות מן שבט יהודה ובנימין בראשונה הגלה יהויקים ובשניה יהויכין מה עשה קשר אותו בקורכין שלו מיוקר שנאמר כי הנני משלח' כגבירה מה הגבירה הזאת אדם מיקר אותה כך עשה לו נבוזראדן הגלה לצדקיהו והרי ג' גליות ומנין שהיה סנחריב קוזמוקרטור שהיה מגלה אלו לכאן ואלו לכאן והגלה את ישראל לבבל והביא אלו שבבבל לכאן אמר הקדוש ברוך הוא בעוה"ז ע"י עונות גלו ונתפזרו בשערי הארץ אבל לע"ל (דברים לא,): "אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלהיך ומשם יקחך" (ישעיה, יא): "ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ" וכן ישעיה אומר (שם לה, י):

"וּפְדוּיֵי ה' יְשֻׁבוּן וּבָאוּ צִיּוֹן בְּרִנָּה וְשִׂמְחַת עוֹלָם עַל רֹאשָׁם שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה יַשִּׂיגוּ וְנָסוּ יָגוֹן וַאֲנָחָה":