במדבר רבה כב ח

<< · במדבר רבה · כב · ח · >>

ח.    [ עריכה ]
זה שאמר הכתוב (תהלים עה, ז): "כִּי לֹא מִמּוֹצָא וּמִמַּעֲרָב וְלֹא מִמִּדְבַּר הָרִים" (ח): "כִּי אֱלֹהִים שׁוֹפֵט זֶה יַשְׁפִּיל וְזֶה יָרִים" מהו "כי לא ממוצא וממערב" לא ממה שאדם יוצא ועמל בסחורה והולך ממזרח למערב נעשה עשיר אפי' פורש בספינות והולך ממזרח למערב וחוזר על המדברות ועל ההרים אינו נעשה עשיר מהו "ולא ממדבר הרים" אמר רבי אבא מרומניא כל הרים שבמקרא הרים הם חוץ מזה שהוא רוממות שאין אדם מתרומם מן הדברים האלו מה הקב"ה עושה נוטל נכסים מזה ונותן לזה שנאמר "כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים" לכך נקרא שמם נכסים שנכסים מזה ונגלין לזה ולמה נקרא שמם זוזין שזזים מזה ונותנין לזה ממון מה אתה מונה אינו כלום מעות מה לעת וכלשון הזה אתה דורש וכן חנה אומרת (ש"א ב, ו): "ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל ה' מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם" מה אף מרומם באף שהוא מביא לזה מרומם את זה.

שאלה מטרונה אחת את רבי שמעון בן חלפתא לכמה ימים ברא הקב"ה את העולם אמר לה לששת ימים שנא' (שמות כ, יא): "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ" א"ל מאותה שעה ועד עכשיו מה עושה א"ל יושב ועושה סולמות מעלה לזה ומוריד לזה לכך נאמר "כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים" תדע לך כשביקש שיעשירו בני ראובן ובני גד הפיל את המדינים לפני ישראל כדי שיעשירו בני גד ובני ראובן מה כתיב למעלה "וַיִּשְׁבּוּ בני ישרראל את נשי מדין ואת טפם" ואח"כ "ומקנה רב" הא שהשפיל הקדוש ברוך הוא את המדינים ורומם את ישראל לקיים מה שנאמר "כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים" אלא "כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים":