במדבר רבה כא יג

יג.    [ עריכה ]
"וידבר ה' אל משה לאמר עלה אל הר העברים הזה" הר נבו מה ראה לומר אחר פרשת נחלות אלא ששמע משה רבינו נתן תתן להם סבר שנתרצה לו הקב"ה אמר הריני מנחיל את ישראל אמר לו הקדוש ברוך הוא גזירתי במקומה עומדת "עלה אל הר העברים וגו' כאשר נאסף אהרן אחיך" אין את יפה מאחיך: