במדבר רבה כא יא

יא.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "ותקרבנה בנות צלפחד וגו'" גדולה להן וגדולה לאביהן גדולה למכיר וגדולה ליוסף שכך יצאו ממנו נשים חכמות וצדקניות מה חכמתן שלפי שעה דברו שהיה משה עוסק בפרשת נחלות "לאלה תחלק הארץ" אמרו לו אם כבן אנו נירש כבן ואם לאו תתיבם אמנו מיד "ויקרב משה את משפטן לפני ה'" צדקניות היו שלא נישאו אלא להגון להם ולמה זמנן הקדוש ברוך הוא למשה באחרונה שלא יראה משה עצמו שפירש מן האשה ארבעים שנה הודיעו הקב"ה באלו לומר הרי הנשים שלא נצטוו לא נישאו אלא להגון להם: