טו.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "יפקד ה'" משל למלך שראה אשה אחת יתומה ביקש ליטול אותה לו לאשה שלח לתובעה אמרה איני כדאי להנשא למלך שלח לתובעה שבעה פעמים ולא היתה מבקשת לסוף נשאת לו לאחר זמן כעס עליה המלך וביקש לגרשה אמרה אני לא בקשתי להנשא לך אתה בקשת אותי הואיל וכך גזרת לגרשני וליטול אחרת אל תעשה לזו כשם שעשית לי כך הקדוש ברוך הוא א"ר שמואל בר נחמני שבעה ימים היה מפתהו הקב"ה שילך בשליחותו והיה אומר לו (שמות ד, יג): "שלח נא ביד תשלח" (שם, י): "לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשום" הרי ז' ימים לאחר זמן פייסו הקדוש ברוך הוא והלך בשליחותו ועשה כל אותן הנסים על ידו בסוף א"ל "לא תביאו" א"ל משה רבש"ע אני לא בקשתי להלוך וכה"א וכן הוא (הכתוב) אומר - כך אנו מוצאים בפסוק (דברים ג, כד): "אתה החלות להראות את עבדך וגו'" הואיל וכך גזרת עלי אותו שיכנס אל תעשה לו כדרך שעשית לי אלא "אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם".

א"ל הקב"ה קח לך את יהושע בן נון ועשה משה בטוב עין שנאמר (משלי כב, ט): "טוב עין הוא יברך" משל למלך שאמר לבן ביתו תן לפלוני סאה של חטים הלך ונתן לו סאתים אמר לו הרי סאה משל מלך וסאה משלי כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה "וסמכת את ידך עליו" יד אחת מה עשה "ויסמך את ידיו ויצוהו" לקיים מה שנאמר "טוב עין הוא יברך" לפיכך (משלי כז, יח): "נוצר תאנה יאכל פריה".
למה נמשלה תורה בתאנה שרוב האילנות הזית הגפן והתמרה נלקטין כאחת והתאנה נלקטת מעט מעט כך התורה היום לומד מעט ולמחר הרבה לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשנתים.
"איש אשר רוח בו" לפי שאמר "אלהי הרוחות" שאתה מכיר רוח כל אחד ואחד מכל בריה ותמנה אדם שידע להלוך עם כל אחד ואחד מהם לפי דעתו.
"וסמכת את ידך" עליו כמדליק נר מנר "ונתת מהודך" כמערה מכלי לכלי.
ומה שאמרת (במדבר לו, ט): "לא תסב נחלה ממטה למטה אחר" הכבוד אינו זז מבית אביך שאף יהושע שעומד תחתיך "לפני אלעזר הכהן יעמוד":