במדבר רבה יט כ

<< · במדבר רבה · יט · כ · >>

כ.    [ עריכה ]
"ויראו כל העדה כי גוע אהרן" כיון שירדו משה ואלעזר מן ההר נתקבצו כל הקהל עליהם ואמרו להם היכן אהרן אמרו להם מת אמרו היאך מלאך המות יכול לפגוע בו אדם שעמד במלאך המות ועצרו דכתיב (במדבר יז, יג): "ויעמד בין המתים ובין החיים" אם אתם מביאין אותו מוטב אם לאו נסקל אתכם באותה שעה עמד משה בתפלה ואמר רבש"ע הוציאנו מן החשד מיד פתח הקדוש ברוך הוא את המערה והראהו להם שנאמר "ויראו כל העדה כי גוע אהרן" מה כתיב אחריו "וישמע הכנעני מלך ערד" את מוצא כיון שמת אהרן נסתלקו ענני כבוד ונראו כאשה פרועה מי היה מלך ערד זה עמלק שנאמר (שם  יג, כט) "עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמורי יושב בהר והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן" והיה יושב על הפרצה כיון ששמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד מיד נתגרה בהם.

דרך האתרים}} התייר הגדול שתר להם את הדרך שנאמר (שם י, לג) "וארון ברית ה' נוסע לפניהם".
"וילחם בישראל" אם עמלק היה למה נקרא שמו כנעני לפי שנאסרו ישראל להלחם בבני עשו שנאמר (דברים ב, ה): "אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר" כשבא עמלק נתגרה בהם פעם ושתים אמר להם הקב"ה אין זה אסור עליכם כבני עשו הרי הוא לכם ככנענים שנאמר בהם שם כ, יז: "כי החרם תחרימם" לכך נקרא כנעני.
מעולם רצועות מרדות היה עמלק לישראל את מוצא כיון שאמרו (שמות יז, ז): "היש ה' בקרבנו" מיד "ויבא עמלק".
(במדבר יד,): "ויאמרו איש אל אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה" "וירד העמלקי והכנעני" וכאן "וישמע הכנעני מלך ערד".
את מוצא כשמת אהרן יצא עליהם עמלק וחזרו לאחוריהם ז' מסעות שנאמר (דברים י, ו): "ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרן" וכי שם מת אהרן והלא בהר ההר מת שנאמר "וימת אהרן שם בראש ההר" הפסוקים מוכיחים שהן שבע מסעות לאחור ללמדך שחזרו לאחוריהם: