במדבר רבה יח יח

יח. עריכה

"רב לכם בני לוי" אמר הקדוש ברוך הוא למשה את מחית בחוטרא ובמה דמחית את לקי את אמרת "רב לכם" למחר את שמע (דברים ג, כו): "רב לך":