במדבר רבה יח טז


טז. עריכה

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף ויחלק, ויקבץ, וידבר, ויצו קרח אינו אומר, אלא "ויקח" מה לקח לא כלום לקח אלא לבו נטלו אמר הכתוב (איוב טו, יב): "מה יקחך לבך ומה ירזמון עיניך".
א"ר לוי למה חלק קרח על משה אמר אני בנו של שמן "בן יצהר" שנאמר (דברים ז, יג): "וְתִירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ שְׁגַר אֲלָפֶיךָ וְעַשְׁתְּרֹת צֹאנֶךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ לָתֶת לָךְ" - תירוש זה יין ויצהרך זה השמן ובכל משקים שתתן את השמן הוא נמצא עליון ולא עוד אלא שכתוב (זכריה ד, יד): "אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ" וכי יש לשמן בנים אלא זה אהרן ודוד שנמשחו בשמן המשחה אהרן נטל כהונה ודוד מלכות אמר קרח ומה אלו שנמשחו בשמן המשחה בלבד נטלו כהונה ומלכות אני שאני בנו של שמן איני נמשח ונעשה כהן ומלך מיד נחלק על משה: