במדבר רבה טו כג

כג.    [ עריכה ]
"אספה לי שבעים איש" זה שאמר הכתוב (משלי כב, יא): "אוהב טהר לב חן שפתיו רעהו מלך" למה לא אמר לו"אספה לי" שבעים אנשים אלא"שבעים איש" מיוחדין שיהיו דומין לי ולך (שמות טו, ג): "ה' איש מלחמה" ומשה (במדבר יב, ג): "והאיש משה ענו מאד":