בית שמואל על אבן העזר עג

סעיף אעריכה

(א) בימות הגשמים ובימות החמה:    כלומר נותן לה חדשים בימות הגשמים כי החדשים קשים לה בימות החמה ויפים לה בימות הגשמים והשחקים שהם מותר הבלאות הן שלה להתכסות בהם בימי נדותה שם:

(ב) מטה מוצעת:    אף על גב לענין סידור ב"ח אין נותנין לה מטה מ"מ כאן נותנין לה משום האשה ניתן לו לחיים ולא לצער:

סעיף העריכה

(ג) עסי' ע':    שם הביא דעת ר"ת דס"ל אין כופין להוצי' כשאין לו מזון לזון אותה כן ה"נ אין כופין אותו להוציא בשביל כסות:

סעיף ועריכה

(ד) עד בני שש:    ואף אחר שש מפצירים בו ואם הוא אמוד כופין אותו כמו גבי מזונות ח"מ:

(ה) כפי צרכן:    ולא לפי כבודו כי דוק' לאשתו נותנין לפ"כ משום דרשי' מקר' דעולה עמו וחייב לכבד' אבל לבניו א"צ ליתן אלא כדי צרכן:

סעיף טעריכה

(ו) אינה יכולה להוצי':    כתב הרשב"א חדא מאן לימא לן דלא נתנה לו רשות למשכן ועוד דאיכ' כאן תקנות השוק ונ"מ מהני טעמים אם כבר לוה ואח"כ נתן בגדים למשכון דאז לא שייך תקנות השוק כמ"ש בחושן המשפט סימן ש"מ וע' סימן ד':