ביאור הלכה על אורח חיים תרנז

סעיף אעריכה

(*) קטן היודע וכו':    ותינוקות שאין יודעין לברך ינענעו את הלולב ודים [א"ר בשם מהרי"ל]:

(*) אביו חייב לקנות לו:    עיין בט"ז שיעשה כן מי שביכולתו כדי שגם בנו יוכל לברך בשעה שהצבור אומרים הלל וכו' הנה הוא פירש כן למדה טובה בעלמא אבל פשטיות הגמרא שאמר קטן היודע לנענע חייב בלולב היינו שלא בשעת הלל ואפילו אינו יודע לקרות ההלל כלל כדאיתא ברא"ש פ"ג אות כ"ו עי"ש:

(*) כדי לחנכו במצות:    ופשוט דצריך שיהיו ד' מינין כשרין כמו בגדול: