ביאור הלכה על אורח חיים תקעב

סעיף אעריכה

(*) אין גוזרין תענית וכו':    מדסתם משמע דבכל תענית דינא הכי ל"ש עבור גשמים או עבור ענין אחר ועיין בב"י: