ביאור הלכה על אורח חיים תקע

סעיף אעריכה

(*) ולהרמב"ם משקיבל עליו בלשון נדר וכו':    דין זה הוא גם לדעה ראשונה והנ"מ הוא רק באם פגע בו חנוכה ופורים [א"ר ופשוט]: