ביאור הלכה על אורח חיים תל

סעיף אעריכה

(*) במנחה ההגדה:    ובשם הגר"א כתבו שלא היה נוהג בזה משום דאיתא בהגדה יכול מבעוד יום וכו':