ביאור הלכה על אורח חיים רצה

סעיף אעריכה

(*) אבל אומרים ויתן לך:    ואח"כ מבדילין [וכ"כ בלבוש] ובמנהגים משמע דמבדילין קודם ויתן לך וכ"ה בכלבו והמנהג כהיום דמאחרין הבדלה [פמ"ג] ועיין בריש סימן רצ"ח בשה"צ שם:.