ביאור הלכה על אורח חיים רכט

סעיף אעריכה

(*) הרואה הקשת וכו':    לא נתבאר אם בעינן דוקא שיראהו בתמונת קשת דהוא כחצי גורן עגולה או אפילו מקצת ממנו די:.