ביאור הלכה על אורח חיים רכט

סעיף א עריכה

(*) הרואה הקשת וכו':    לא נתבאר אם בעינן דוקא שיראהו בתמונת קשת דהוא כחצי גורן עגולה או אפילו מקצת ממנו די:.