ביאור הלכה על אורח חיים קעג

סעיף געריכה

(*) בין להחמיר:    כתבו הרבה אחרונים שאין נוטלין ע"ג קרקע במים אחרונים [הא"ר והח"צ והפרישה בסימן קפ"א והברכי יוסף ומגן גבורים דלא כרש"ל ופר"ח] אכן בפמ"ג יורה דעה סימן פ"ט סק"י בש"ד פסק להקל:.