ביאור הלכה על אורח חיים קמד

סעיף דעריכה

(*) משום פגמו של ראשון:    ופשוט דדוקא כשהקריאה היתה תכופה אבל מי שעלה לס"ת בביהכ"נ במנין ראשון מותר לעלות עוד בביהכ"נ במנין שני אפילו בס"ת אחרת דהו"ל קריאה חדשה:.