ביאור הגר"א על אורח חיים קנב

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

סעיף אעריכה


(א) שמא יארע:    אע"ג דמרימר ומר זוטרא ס"ל כטעמא אחרינא מ"מ ה"ט עיקר דכן ס"ל לר"א ורבינא שם וכן ברפ"ד דמגילה והר"ן כת' ואף מרימר ומ"ז ס"ל משום פשיעותא דאל"כ לא ה"ל לסמוך הא דרבינא ור"א למרימר ומ"ז אלא דוקא באין להם בה"כ קבוע חיישינן לפשיעותא אבל בה"כ קבוע לא וכגי' הספרים דאיכא דוכתא לצלויי ועי' סי' קנ"ג ס"ז בהג"ה וכ"ז לא מיירי כו' :


(ב) ומתחילין:    שם ועייל פוריא כו':


(ג) ואסור:    רפ״ד דמגילה:


(ד) ואסור:   ספרי פ' ראה מנין לנותץ אבן ת' מן ההיכל מן המזבח מן העזרה שעובר בל"ת ת"ל ואבדתם את שמם לא חעשון כן לה' :


(ה) ואחר כך:    דהא בהמ"ק גופא סתריה הורדוס בב"ב שם וכן בבה"כ לא ליסתר אינש בה"כ כו' כנ"ל :