ביאור הגר"א על אורח חיים כ

סעיף אעריכה

ואומר כו' — דהטעם דלא מרע נפשיה לומר שקר. נ"י וכמש"ו:

סעיף בעריכה

אפילו כו' — דלהכי נקט הרמב"ם ושולחן ערוך סעיף ב האי טעמא, שמא כו', ולחומרא: