ביאור:תהלים עג א

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

"מזמור לאסף"= כתובת המחבר- זהו שיר שנכתב ע"י אסף.
"אך טוב לישראל אלוקים לברי לבב"
פסוק זה מהווה את פסוק הפתיחה לפרק ע"ג בתהלים, שבעיקרו הוא פרק לימודי. תוכן הפרק כולל את עדותו של אסף על ההרהורים שעברו בו לגבי שאלת השכר והעונש בעולם- השאלה האמונית העתיקה של "צדיק ורע לו רשע וטוב לו"- ואת מסקנתו הסופית של אסף. על מנת למנוע את התבלבלות קוראי הפרק, מובאת המסקנה כבר בהתחלה- "אך טוב לישראל, אלוקים לברי לבב"- ה' פועל טוב לישראל ולצדיקים, ה' עושה משפט צדק ולא גורם לעוול, ולמרות שבשלב מסויים חשב אסף כי אין זה צודק שצדיקים סובלים בעוד שרשעים נהנים מחיים טובים, המסקנה האמיתית היא שה' הוא טוב.
את הפירוש הזה ניתן להסיק מהמילה "אך" בפסוק. לכאורה נראה שאין למילה "אך" מקום תחבירי בפסוק, שכן "אך" היא מילת ניגוד- ומדוע נכתבה בתחילת הפרק? התשובה לכך היא: כדי שידעו הקוראים, שאמנם בפרק מובאות טענות נגד ה' והמציאות המעוותת-כביכול, אך בכל זאת, ה' הוא טוב. (עפ"י פירוש רש"י)

הפסוק נכתב בצורת תקבולת חסרה:

(אלוקים) אך טוב לישראל
אלוקים (טוב) לברי לבב

יש המפרשים (מצודות) כי החזרה "לישראל", "לברי לבב" היא על מנת להדגיש כי ה' טוב רק לצדיקים מבין עם ישראל, ולא לרשעים. כלומר לישראל שהם ברי לבב. לעומת זאת יש המפרשים כי ה' טוב לכל עם ישראל, וגם לגויים המתנהגים בתום לב- לישראל ולברי לבב.