ביאור:שתי תקופות במלכות שלמה

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
בשני מקומות במל"א יש תיאורים דומים של המצב בימי שלמה:פרק ה ופרקים ט-י. בטבלה הבאה מסוכמים חלק מההבדלים. (המספר בצד ימין הוא מספר הסעיף שבו מוסבר ההבדל הזה).

"מל"א ט-י"

"מל"א ה"

(י 24 - 25) " "וכל הארץ מבקשים את פני שלמה... והמה מביאים איש מנחתו : כלי כסף וכלי זהב ושלמות ונשק ובשמים, סוסים ופרדים —דבר שנה בשנה. {ס"} "

(ה 1 - 4) " "ושלמה היה מושל בכל הממלכות, מן הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים: מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. ויהי לחם שלמה ליום אחד:... כי הוא רודה בכל עבר הנהר..." "

1

(י 23) " "ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעושר ולחכמה ." "

(ה 10) " "ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם..." "

1

(ט 11) " "חירם מלך צור נישא את שלמה בעצי ארזים ובעצי ברושים ובזהב --לכל חפצו..." "

(ה 24) " "ויהי חירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים כל חפצו." "

1

(ט 11) " "...אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל." " " "וייצא חירם מצור לראות את הערים אשר נתן לו שלמה; ולא ישרו בעיניו. ויאמר 'מה הערים האלה אשר נתת לי אחי?'; ויקרא להם ארץ כבול, עד היום הזה." " ""

(ה 25) " "ושלמה נתן לחירם 20000 כור חיטים מכולת לביתו, ו20 כור שמן כתית: כה ייתן שלמה לחירם שנה בשנה." "

4

(ט 15) " "וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה לבנות..." " (ט 20 - 21) " "כל העם הנותר מן האמורי החיתי הפריזי החיווי והיבוסי, אשר לא מבני ישראל המה ... ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה. ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד , כי הם אנשי המלחמה ועבדיו ושריו ושלישיו ושרי רכבו ופרשיו." "

(ה 27 - 28) " "ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל" " " "; ויהי המס 30000 איש. וישלחם לבנונה, 10000 בחודש חליפות--חודש יהיו בלבנון, שניים חודשים בביתו; ואדונירם על המס." "

2

(ט 23) " "אלה שרי הניצבים אשר על המלאכה לשלמה: 550 הרודים בעם העושים במלאכה." "

""

(ה 29 - 30) " "ויהי לשלמה 70000 נושא סבל ו80000 חוצב בהר. לבד משרי הניצבים לשלמה אשר על המלאכה, 3300 הרודים בעם העושים במלאכה." "

2

(י 26) " "ויאסוף שלמה רכב ופרשים, ויהי לו 1400 רכב ו12000 פרשים; וינחם בערי הרכב, ועם המלך בירושלים." "

(ה 6) " "ויהי לשלמה 40000 אורוות סוסים למרכבו, ו12000 פרשים." "

5

(י 23) " "ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעושר ולחכמה." "

(ה 10 - 11) " "ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים. ויחכם מכל האדם , מאיתן האזרחי והימן וכלכול ודרדע בני מחול; ויהי שמו בכל הגויים סביב ." "

6

(י 24 - 25) " "וכל הארץ" " " "מבקשים את פני שלמה, לשמוע את חכמתו אשר נתן אלוהים בליבו." "

(ה 14) " "ויבואו מכל העמים לשמוע את חכמת שלמה-- מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חכמתו." "

6

המפרשים ניסו ליישב את ה'סתירות' בדרכים שונות, אבל לדעתי אין צורך, כי הפרקים מדברים על תקופות שונות. התקופה הראשונה היא תקופת 20 השנה שבה בנה שלמה את בית ה' ואת ביתו, והתקופה השניה מתחילה לאחר מכן, כמו שכתוב (ט 10): " " "ויהי מקצה 20 שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים--את בית ה’ ואת בית המלך." " "

 • התקופה הראשונה התאפיינה בשפע של מוצרי צריכה ומזון: (ד 20) " "יהודה וישראל רבים, כחול אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים ." " המנחה שהעלו לשלמה (ה 1) התבטאה בעיקר באוכל (ה 2 - 3): " "ויהי לחם שלמה ליום אחד:" " " "30 כור סולת, ו60 כור קמח, 10 בקר בריאים, ו20 בקר רעי, ו100 צאן, לבד מאייל וצבי ויחמור וברבורים אבוסים." " (ה 7 - 8) "וכילכלו הניצבים האלה את המלך שלמה, ואת כל הקרב אל שולחן המלך שלמה , איש חודשו; לא יעדרו דבר. והשעורים והתבן לסוסים ולרכש יביאו אל המקום אשר יהיה שם, איש כמשפטו."
 • התקופה השניה התאפיינה בשפע של מותרות, במיוחד זהב מסוגים שונים. המנחה שהעלו הגויים לשלמה לא כללה מזון אלא (י 25) " "והמה מביאים איש מנחתו: כלי כסף וכלי זהב ושלמות ונשק ובשמים, סוסים ופרדים--דבר שנה בשנה." " שלמה היה גדול מכל מלכי הארץ – לא רק לחכמה אלא גם לעושר (י 23 לעומת ה 10). חירם נתן לשלמה לא רק עצים אלא גם זהב (ט 11 לעומת ה 24). כל תיאורי העושר והמותרות נזכרים רק בפרקים אלה, ואין בהם בכלל תיאורים של אוכל: (ט 14) " "וישלח חירם למלך 120 כיכר זהב" " . (ט 28) " "ויבואו אופירה, ויקחו משם זהב 420 כיכר , ויביאו אל המלך שלמה." " (י 10) " "ותיתן למלך 120 כיכר זהב , ובשמים הרבה מאוד, ואבן יקרה; לא בא כבושם ההוא עוד לרוב, אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה." " (י 11) "וגם אוני חירם, אשר נשא זהב מאופיר, הביא מאופיר עצי אלמוגים הרבה מאוד, ואבן יקרה." (י 14 - 17) " "ויהי משקל הזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת -- 666 כיכר זהב . לבד מאנשי התרים, ומסחר הרוכלים, וכל מלכי הערב, ופחות הארץ. ויעש המלך שלמה 200 צינה זהב שחוט , 600 זהב יעלה על הצינה האחת. ו300 מגינים זהב שחוט, 3 מנים זהב יעלה על המגן האחת; וייתנם המלך בית יער הלבנון." " (י 18) " "ויעש המלך כיסא שן גדול; ויצפהו זהב מופז ." " (י 21) " "וכל כלי משקה המלך שלמה זהב, וכול כלי בית יער הלבנון זהב סגור ; אין כסף, לא נחשב בימי שלמה למאומה." " (י 22) "כי אוני תרשיש למלך בים עם אוני חירם, אחת לשלוש שנים תבוא אוני תרשיש, נושאת זהב וכסף שנהבים וקופים ותוכיים."
 • התקופה הראשונה התאפיינה במפעלי בנייה מיוחדים: בית ה' ובית המלך. המפעלים האלה היו מיוחדים – בין השאר משום שהם דרשו חומרים מיוחדים (ה 31 - 32): " "ויצו המלך ויסיעו אבנים גדולות אבנים יקרות לייסד הבית--אבני גזית. ויפסלו בוני שלמה ובוני חירום והגבלים; ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית." " (ז 9 - 10): " "כל אלה אבנים יקרות, כמידות גזית, מגוררות במגרה מבית ומחוץ... ומיוסד אבנים יקרות, אבנים גדולות--אבני עשר אמות ואבני שמונה אמות" " . . כדי לבנות את הבניינים המיוחדים האלה גייס שלמה הרבה עובדים – אפילו מעם ישראל. ונדרשו לו " "3300" " ניצבים כדי לפקח על העם העוסקים במלאכה.
 • התקופה השניה נפתחה בסיום הבנייה המיוחדת (ט 10): " " "ויהי מקצה 20 שנה, אשר בנה שלמה את שני הבתים--את בית ה’ ואת בית המלך." " " גם בתקופה השניה עסק שלמה בבנייה, אבל זו היתה בנייה שגרתית – הוא רק שיפץ כמה בניינים ובנה ערים . לכן הוא כבר לא היה צריך לגייס עובדים מעם ישראל, וגם מספר הניצבים ירד ל " "550" " .
 • התקופה השניה התאפיינה במסעות מסחר ימיים -- לאופיר ולתרשיש (ט 26) " "ואוני" " " "עשה המלך שלמה בעציון גבר אשר את אילות..." " " "וישלח חירם באוני את עבדיו... עם עבדי שלמה. ויבואו אופירה, ויקחו משם זהב 420 כיכר, ויביאו אל המלך שלמה..." " (י 11) " "וגם אוני חירם , אשר נשא זהב מאופיר, הביא מאופיר עצי אלמוגים הרבה מאוד ואבן יקרה..." " (י22) " "כי אוני תרשיש למלך בים עם אוני חירם; אחת לשלוש שנים תבוא אוני תרשיש, נושאת זהב וכסף שנהבים וקופים ותוכיים." "
 • אך בתקופה הראשונה לא היו מסעות ימיים, וגם בדימויים מאותה תקופה נזכר רק החול אשר על שפת הים: (ד 20) " "יהודה וישראל רבים, כחול אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים, ושמחים..." " (ה 9) " "וייתן אלוהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד, ורוחב לב כחול אשר על שפת הים ." "
 • בתקופה הראשונה שילם שלמה לחירם במזון -- " "20000 כור חיטים מכולת לביתו, ו20 כור שמן כתית... שנה בשנה" " ; ובתקופה השניה הוא נתן לו " "20 עיר בארץ הגליל" " (כנראה שכל עיר היתה אמורה לספק 1000 כור חיטים וכור שמן כתית לשנה):אולי הסיבה היא שבתקופה הראשונה היה שפע של אוכל (ע' למעלה סעיף 1), ובתקופה השניה היה שפע של ערים (ע' למעלה סעיף 2)...
 • בתחום התחבורה חלו שני שינויים בין שתי התקופות:
 • שכלול טכנולוגי: במקום " "סוסים" " הם השתמשו ב "רכב" ים;
 • ירידה כמותית: שלמה העסיק פחות עבדים וניצבים (ע' למעלה סעיף 2) ולכן היה צריך פחות כלי תחבורה ממשלתיים -- " "1400" " רכב במקום " "40000" " סוסים.
 • גם החכמה של שלמה השתנתה בין שתי התקופות:
 • בתקופה הראשונה הוא היה חכם יותר " "מכל האדם" " , ובתקופה השניה הוא היה חכם יותר " "מכל מלכי הארץ" " ;
 • בתקופה הראשונה באו לשמוע את חכמתו " "מכל העמים... מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חכמתו" " , ובתקופה השניה באו " "כל הארץ" " .
לא ברור לי האם השינויים האלה הם לטובת שלמה או לרעתו; צריך עוד לבדוק את זה.

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה בפירושים וסימנים 11 וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2000-11-01.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/mlkima/jlmo