פתיחת התפריט הראשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

"ימין ושמאל" - (ספרי דברים פרק יז פסוק יא) אפי' אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין וכל שכן כשאומר לך על ימין ימין ועל שמאל שמאל.

הערה: כמעט כל המקורות מצטטים את הבבלי - סנהדרין פ"ט. (גמרא פרק 'אלו הן הנחנקין'), כמקורו של רש"י. ותמוה הדבר שכן אין אזכור לא של הפסוק ולא של העניין בכל הפרק. בירושלמי הוריות פרק א הלכה א כתוב ההיפך מדברי רש"י. וכך כתוב שם: כהדא דתני כמו זה ששנה - כלומר לימד אותנו 'יכול: אם יאמרו לך על ימין שהיא שמאל ועל שמאל שהיא ימין - תשמע להם?! ת"ל תלמוד לומר, כלומר למדנו מהפסוקים שאין זה כך "ללכת ימין ושמאל" - שיאמרו לך על ימין שהוא ימין, ועל שמאל שהוא שמאל אבל אם ברור לך שהם אומרים הפוך - אין להשמע להם.