ביאור:ישעיהו כז יג
בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:ישעיהו כז יג.


קיבוץ גלויות מאשור וממצריםעריכה

(ישעיהו כז יג): "וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יִתָּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל, וּבָאוּ הָאֹבְדִים בְּאֶרֶץ אַשּׁוּר וְהַנִּדָּחִים בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם, וְהִשְׁתַּחֲווּ לה' בְּהַר הַקֹּדֶשׁ בִּירוּשָׁלִָם"

יתקע בשופר גדולעריכה

1. שופר הוא משל לכוח הדוחף את עם ישראל להתקבץ ולעלות לארץ: "הוא ענין משל, לומר כולם יתקבצו ויבואו כאילו תקעו בשופר גדול להשמיע הקול בכל העולם להתקבץ ולבוא" ( מצודות ). ומה זה שופר גדול ?

במשך ההסטוריה היו כוחות שונים שדחפו יהודים לעלות לארץ ישראל:

 • רדיפות וצרות בארצות הגלות;
 • לאומיות טבעית, רצון להתקבץ עם כל בני העם במולדת ההסטורית;
 • שאיפה רוחנית, להגשים את הייעוד להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש.

כל הכוחות הללו מקרבים את עם ישראל אל הגאולה ולכן הם נקראים "שופר". אבל, הראשון הוא "שופר קטן", השני הוא "שופר בינוני", ורק השלישי הוא "שופר גדול" - הכוח הנעלה ביותר הוא השאיפה הרוחנית הגדולה לתקן עולם במלכות שדי. עליה ניבא הנביא שתהיה באחרית הימים, ועליה אנו מבקשים בתפילת שמונה-עשרה "תקע בשופר גדול לחרותנו" (ראו מאמרי הראי"ה - שופרות ) .

2. שופר הוא גם רמז לחודש תשרי, שבו תוקעים בשופר: "בתשרי עתידין ליגאל!  אתיא שופר שופר: כתיב הכא תקעו בחדש שופר , וכתיב התם ביום ההוא יתקע בשופר גדול" ( רבי אליעזר, בבלי ראש השנה יא ב ) .

האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצריםעריכה

1. הנביא ישעיהו חי לפני גלות בבל, ולכן הוא מזכיר רק את אשור ו מצרים - עשרת השבטים גלו לאשור, וכמה מבני יהודה כנראה ברחו למצרים. מדברי הנביא אפשר להסיק, שגם הגולים האלה, שגלו לפני אלפי שנים, עוד לפני חורבן הבית הראשון, יחזרו לארץ ישראל בעתיד: "עשרת השבטים... באים הם לעולם הבא..." (רבי, סנהדרין קי ב ) .

2. הנביא מנבא, שגם האובדים - אלו שהלכו לאיבוד בגלות וכבר ניתק הקשר ביניהם לבין עם ישראל, כמו שנאמר בפרשת הקללות (ויקרא כו לח): "וַאֲבַדְתֶּם בַּגּוֹיִם וְאָכְלָה אֶתְכֶם אֶרֶץ אֹיְבֵיכֶם", גם הם יחזרו ( בבלי מכות כד א ) .

3. בימינו יש מפרשים שאשור ומצרים הן משל לכל הגלויות:

 • ארץ אשור היא משל למדינות שבהם היהודים חיים חיי אושר ורווחה, ומתוך כך הם אובדים ומתבוללים.
 • ארץ מצרים היא משל למדינות שבהם היהודים חיים חיי צרות וסבל, ומתוך כך הם נידחים וממירים את דתם (נדח במשמעות של המרה לעבודה זרה, ראו ב (דברים יג יד): "יָצְאוּ אֲנָשִׁים בְּנֵי בְלִיַּעַל מִקִּרְבֶּךָ וַיַּדִּיחוּ אֶת יֹשְׁבֵי עִירָם לֵאמֹר נֵלְכָה וְנַעַבְדָה אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא יְדַעְתֶּם").

בימות המשיח יקבץ ה' את הנידחים משני סוגי הארצות הללו.

ראו פסוקים נוספים על מצרים ואשור .

והשתחוו לה' בהר הקודש בירושליםעריכה

לא נאמר שבני ישראל ישתחוו לה' בבית המקדש אלא בהר הקודש; מכאן שקיבוץ גלויות קודם לבניין בית המקדש.

הפסוק בתפילה ובתרבותעריכה

המילים " יתקע בשופר גדול " נכנסו לתפילת שמונה-עשרה. בברכה העשירית, העוסקת בקיבוץ גלויות, אנו מבקשים "תקע בשופר גדול לחרותנו, ושא נס לקבץ גלויותנו" (ראו ערוך השולחן אורח חיים קיח א ) .

גם בתפילת "ונתנה תוקף", של ראש השנה ויום הכיפורים, נכתב "ובשופר גדול יתקע, וקול דממה דקה ישמע", אולם שם הכוונה ליום הדין ולא לקיבוץ גלויות.

בתלמוד נאמר: "הרואה שופר בחלום - ישכים ויאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול , קודם שיקדמנו פסוק אחר: תקעו שופר בגבעה" ( בבלי ברכות נו: ) .

גאולה רוחניתעריכה

הפסוק מדבר על גאולת עם ישראל מהגלות החומרית, אך יש שפירשו אותו גם כמשל לגאולה הרוחנית של כל אחד ואחד מיצריו הרעים:

" "הסיבות המדיחות את האדם שתים הנה: או שיטעה בדעתו ושכלו לחשב על הרע טוב ועל הטוב רע, או שתאותו גוברת עליו."

 • "אשור הוא לשון הבטה והשקפה, ו ארץ אשור הכונה לרמוז על הגלות של טעות השכל, שהאמונה רופפת אצלו בהשגחה וחסרון בטחון וכיוצא בזה, או זלזול הורים ומורים מפני מיעוט יקרת התורה בנפשו, וכל זה בא רק מפני שטרדות עולם הזה והבליו משכחים ממנו את האמת."
 • "ו ארץ מצרים נקראת הגלות של תאוות עולם הזה, כי מצרים היא ערות הארץ ומקור התאוות והחומריות כולן."

"והנה, כל זמן שהאור הקדוש הפנימי אינו מאיר בפועל, אז יש מקום לאותן הגליות של ארץ מצרים וארץ אשור לשלוט, אף שבראש השנה תוקעים בשופר בכל שנה ומתעוררת קדושת הכח הפנימי, אבל אין זה כי אם בחלק פרטי, וכל אחד יזכה בחלקו לתקן על ידי האור הזה כל השנה כולה. אבל כשיהיה רצון השם יתברך לקבץ פזורינו, אז " יתקע בשופר גדול ", והכונה שכמו שפעולת שופר של ראש השנה היא להוציא מהכח אל הפועל קדושה חלקית מהקדושה הצפונה בנפש הישראלית, לעתיד לבוא תהיה הפעולה כללית, וכל הקדושה הצפונה שבנפשותיהן של ישראל תאיר בכל עוזה ותקפה. וממילא כל התועים בדעות רעות ישובו מטעותם, וכל הנדחים אחרי תאוות רעות יתגברו בנקל על יצרם, ויכירו וידעו בשכלם ויחפצו בכל לבבם ורצונם להיות נכנעים לפני השם יתברך ולהתענג בהדר נועמו.

והנה דייק ואמר: " בהר הקודש בירושלם " אף שידענו שהר הקודש הוא בירושלים, אלא שהוא מכוון נגד מה שאמר: " האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים ", שכפי מה שביארנו הוא מכוון נגד הנדחים מצד התאוה ושרירות הלב ומצד הדעות הרעות והטעיות. כי חז"ל אמרו בבראשית רבא על הפסוק "ד' יראה", ששם בן נח קרא שם המקום שלם , ואברהם אבינו עליו השלום קראו יראה , וצירף הקב"ה את שני שמותיהם וקראה ירושלים. והכונה שיש שני מיני שלמיות:

 • "השלמות האחת שיהיה שלם בדעות ואמונות האמתיות,"
 • "והשנית שיהיה שלם במדותיו לעמוד נגד יצר הרע."

"... בירושלים כלולות שתי הקדושות, קדושת השכל להורות הדעות האמתיות, וקדושת המעשים להכניע היצר הרע והתאוות. ועל ידי המאור שיופיע מפנימיות קדושת נפשותיהם של ישראל ידחו שני היצרים, היצר האשורי , והמצרי .

על כן אמר ש" ביום ההוא יתקע בשופר גדול ", פירוש, שופר שיעשה פעולה כוללת להוציא מהנעלם אל הגלוי כללות הקדושה שבנפש הישראלית, ועל ידי כן " ובאו האבדים ", בדעות רעות שלהם, " בארץ אשור ", שהם הולכים אחרי שרירות עיניהם, ומה שהם שרים בשורייני דעינים ואובנתא דלבם דתלי בהיז אף שתועים מאד הם מחליטים ללכת בה, " והנדחים בארץ מצרים " ונמכרים לתאות רעות, ויחדו ישתחוו לד' להשמע למצוותיו ולהכנע מפניו " בהר הקודש בירושלם " שכולל הגנה נגד ב' היצרים של דעות ושל תאות מצד שם ירא-ושלם..." ( מדבר שור ח )""

מאמרים נוספים - באדיבות גוגלעריכה

 • פרשת לך לך : (שם יח) והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וגו'. מתיבין ליה והכתיב (ירמיה לח): והיה כאשר נלכדה ירושלים. אמר להם: עוד היא שמחה, שבו ביום נטלו ישראל אופכי על ... ( cache )
 • עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי אשמע בראש השנה... : תקעו בחדש שופר וכת' התם והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדי' בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים ר' יהושע אומ' בניסן נגאלו ובניסן ... ( cache )
 • פרשת לך לך : הדבר בולט אפילו יותר בהתבוננות בפסוק שתרם את הפתיחה של ברכתנו: " והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים מארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש ... ( cache )
 • עולם התנ"ך : והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. מתיבין ליה: והכתיב: והיה כאשר נלכדה ירושלים! א"ל: עוד היא אינה אלא שמחה, שבו ביום נטלו אפפוסין על עונותיהם. ... ( cache )
 • תאריך: : ... מים חיים מירושלם", "והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר" "והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית" "והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס" " והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול". ... ( cache )
 • פרשת וירא : הגליות, אינן מתכנסות אלא בזכות השתחויה, שנאמר (ישעיה כז): והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וגו.' והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים. ... ( cache )
 • מעמד הר סיני פרק ב : ... שנ` והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. וכתב הרמב``ן (פרשת יתרו) ``שאף שאילו של יצחק עולה הקריב אותו, והקרנים והטלפים הכל נשרף בעולות (זבחים פה ב). ... ( cache )
 • דף קשר מספר 156 - פרשת ויצא : ... וברכות ונחמות שאני נותן לבניך אינני נותן אלא בלשון הזה, שנאמר: 'והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים וכו"; ' והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול'" (מ"ר) ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - נצבים : רבי אומר באין הן לעולם הבא שנאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וגו'. אמר רבה בר בר חנה שבקיה רבי עקיבא לחסידותיה דכתיב הלוך וקראת את הדברים האלה צפונה וגו' ... ( cache )
 • יהדות - משפט ישראל מהגויים : בסוף מזכירים אנו את קול השופר שיתקע בעתיד, קול השופר הגדול של הגאולה שיתקע הקב"ה " והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וגו' ". ... ( cache )
 • ביום-הכיפורים / שמעון שמואל פרוג / אברהם לוינסון : בְּיוֹם-הַכִּפּוּרִים / שמעון שמואל פרוג. תרגם אברהם לוינסון. והיה ביום ההוא יתקע בשופר. גדול ובאו האבדים בארץ אשור. והנדחים בארץ מצרים והשתחוו ... ( cache )
 • וקבצך מכל העמים : והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים (כז, יב-יג). רש"י. יחבט ה'. ת"י יתרמון קטילין, ... ( cache )
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 13shemot.rtf : והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו... הנדחים בארץ מצרים..." (כ"ז, יב-יג). "' הכמכת מכהו הכהו' (כ"ז, ז) - רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אומר: במקל שהיכו ... ( cache )
 • לימודי קבלה ויהדות, עם הסבר תגליות המדע לפי הקבלה : (תוספות ר"ה, טז: ד"ה כדי לערבב את השטן) פירש בערוך כדאיתא בירושלמי בלע המות לנצח וכתיב והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול כד שמע קל שיפורא זימנא חדא בהיל ולא ... ( cache )
 • חדשות מבזקים באתר allnews, תורה : והיה ביום ההוא יתקע קול שופר. ובית המקדש השלישי. יעמוד על תילו. לנצח נצחים. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. שיקבלו עול מלכות שמים ותורת משה עבדי ... ( cache )
 • ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות : לדעת התוספתא 14, הפסוק הנאמר בישעיה 15: " והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים" מתפרש על ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - קול השופר : "כדי לערבב את השטן - פירש בערוך [כדאיתא] בירושל' בלע המות לנצח וכתיב והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול כד שמע קל שיפורא זימנא חדא בהיל ולא בהיל וכד שמע תניין ... ( cache )
 • חגים : " והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים מארץ אשור והנדחים מארץ מצרים. והשתחוו לה בהר הקודש ירושלים." /ישעיהו כ"ז ... ( cache )
 • על בנין ירושלים / יוסף ריבלין : ... מבא לשכון כבוד בארץ הקדושה ולסחרה ויכון המושב מאד ג€“ כי גם הלא קרוב יום ה' אשר אמר: " והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו" ביום שיתקע ביום ההוא ובאו. ... ( cache )
 • מכילתא שמות : הרי זה סימן יפה בכתובים, כל מקום שנאמר שופר, סימן יפה לישראל, שנאמר: עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. ... ( cache )
 • ראש השנה - שופרו של העבר והעתיד : התוספות פירש בדרשנות: "כדי לערבב את השטן - פירש בערוך כדאיתא בירושלמי: בלע המות לנצח, וכתיב: והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, כד שמע קל שיפורא, ... ( cache )
 • פרקי דרבי אליעזר : ... איל של שמאל שתקע בו בהר סיני שנ' ויהי במשוך בקרן היובל ושל ימין שהיא גדולה משל שמאל שהוא עתיד לתקוע בה לעתיד לבא שנ' והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול והיה ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - "הופך לכם מידת דין למידת רחמים" : הרי זה סימן יפה בכתובים כל מקום שנאמר שופר זה סימן יפה לישראל שנאמר (מ"ז) "עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופר", (ישעיה כ"ז) " והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול", ... ( cache )
 • ד ף ש ב ו ע י ד ף ש ב ו ע י ד ף ש ב ו ע י ד ף ש ב ו ע י : או תחושת תקווה והתחדשות - " והיה ביום ההוא יתקע בשופר. 3. שופר הריעו לפני המלך ה' ",. לבין תחושת פחד ואימה - "וכל העם. 4. גדול ובאו הֹאבדים בארץ אשור, ... ( cache )
 • הנושאים הבאים ב'גשר ההלכה' : (קול שיחות של אנשים המספרים שבן דוד מגיע, ויש מפרשים: קול שופרו של משיח " והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול".) בשביעית - מלחמות. במוצאי שביעית - בן דוד בא. ... ( cache )
 • רב סעדיה גאון נתן עשרה טעמים למצוות שופר : להזכירנו קיבוץ נדחי ישראל, ולהתאוות אליו כמו שנאמר: " והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו האובדים בארץ אשור" וכו' (ישעיה, כ"ג). ... ( cache )
 • Young Israel of St. Louis: The Other Geulah : נ"ב המעיין במקראות וברמב"ם סוף הלכות מלכים יראה מבואר דמלחמת גוג ומגוג תהיה אחר ביאת ב"ד והתק' שופר לקיבוץ כל נדחי ישראל וכדכתיב והיה ביום ההוא יתקע בשופר ... ( cache )
 • פסגות בשביל ישראל MAKO בשביל ישראלתחומי הדעת צועדים בשביללוח זמנים... : והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים מארץ אשור" /והנדחים מארץ מצרים. והשתחוו לה בהר הקודש ירושלים." /ישעיהו כ"ז ... ( cache )
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, באהבה ובאמונה > > פרשת ניצבים תשס"ו > מאמר : ... ישיב בנים לגבולם, ישיב שכינה למקומה, " והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים". ... ( cache )
 • (C:\\Documents and Settings\\All Users\\Documents\\upload\\\347... : והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וגוי, כי כמו ששופר סתם - אתערותא דרחמים, אם כן, אתערותא דשופר גדול ־ מעורר רחמים גדולים, ועל. ידי זה, וברחמים גדולים אקבצך. ... ( cache )
 • ישיבת מעלות : והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים. בשבת התהליך הוא הפוך מן השופר. ... ( cache )
 • עיתון מקוון בית הספר להוראת השואה יד ושם : "להזכירנו קיבוץ נידחי ישראל, ולהתאוות אליו, שנאמר בו בישעיה (כ"ז י"ג) והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור וגו'. ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - סוד השעיר המשתלח : אלא צריך לומר שכשיבוא זמן הגאולה תהיה התעוררות דלעילא לתשובה, כפי שנאמר: " והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים וגו'", ... ( cache )
 • ספרות - שירה עברית במאה העשרים - והיה כי יארכו הימים : ... על פי האמונה המיסטית תרועת "שופר גדול" תשמע בכל העולמות ותבשר על ביאת המשיח, אמונה שרווחה בשכבות רבות בעם ומקורה בנבואה " והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול" ... ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות - ליקוטי תפילות לראש השנה : ... וקרב פזורינו מבין הגוים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ, וקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ לארצנו, ויקים מהרה מקרא שכתוב: " והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו ... ( cache )
 • ראש השנה - ברכת הנשיא : הקטן של תרועות-פורענות, ואף לא על ידי שופר בינוני שאינו ראוי לעם ה', אלא בקשתנו היא - "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים ... ( cache )
 • דברים, שבת ראש-השנה תשס"א, הרב אורן דובדבני : ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור, והנדחים לבין תחושת פחד ואימה - "וכל העם (4) בארץ מצרים", ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן, ... ( cache )
 • יהדות NRG - תקעו בחודש שופר : 22 ספטמבר 2006 ... אך בשני הפסוקים הקודמים לו המתייחסים לקול שופר הגאולה, לא מוחוור מי משמיע ומי שומע, וכך: "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ ... ( cache )
 • לפרשת נצבים וילך - על השבת האחרונה של השנה (הרב אילן אלסטר) לפרשת... : נאמר בישעיהו פ' כז: "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים. אומר הרב יוסף דוב שיש כאן שני ... ( cache )
 • מכות כד : משה אמר (ויקרא כו,לח) ואבדתם בגוים [ואכלה אתכם ארץ איביכם] - בא ישעיהו ואמר (ישעיהו כז,יג) והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול [ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים ... ( cache )
 • דף קשר מספר 669 - פרשת כי תבוא : הפסוק המלא הוא: "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלם" (ישעיהו כ"ז, יג). ... ( cache )
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | נושאי הפרשה (הימים הנוראים) : הוא גם עתיד להזעיק את הגלויות השבות ציונה: "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים" (ישעיה כ"ז, י"ג). ... ( cache )
 • "ויאמר ישראל: רב עוד יוסף בני חי, אלכה ואראנו בטרם אמות" : הרב זוין ז"ל אמר על הפסוק: "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים"9, אשור ומצרים מבטאים שתי סוגי גליות: גלות מצרָיִם ... ( cache )
 • בס"ד : נחזיר עטרה לישנה, ונזכה למלכות שמים במהרה בימינו, לראות את ה"פשוטה לאחריה", "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו האבדים בארץ אשור" (ישעיהו כז, יג), ... ( cache )
 • מאמרים : והי' ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים. ש"פ האזינו שבת שובה ה'תשכ"ח ... ( cache )
 • חג הפסח אצל יהודי ייב / מאת יהודה לייב גירשט : ... ואולי עוד הרבה יותר מזה בהתאם לדברי הנביא ישעיה: "ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לד' בהר הקודש בירושלים", (כ"ז-י"ג). ... ( cache )
 • קטיף.נט:: המחלוקת עם החרדים היא טקטית-נתנאל אריאל בית-אל : "ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו ה' בהר הקדש בירושלים" ודו"ק. בינתיים, כפי שכבר ציינתי לעיל, כל השאלה היא טקטית, האם תמיכה בחילונים פורקי ... ( cache )
 • השיעור ניתן ב-תשנ"ב : וגם במקרה שכאלה חושבים שאבדה תקותם, וגם אלה שאומרים "אבדו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים". "הלוך" במשך כל הדורות עד התקופה האחרונה, "וקראת" לא להסתפק ... ( cache )
 • מדינת ישראל לאור ההלכה / הרב נתן צבי פרידמן : ... כהבטחת ה' בפי נביאו: "ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים", תופעה מופלאה זאת, שכינוה חכמי התורה "אתחלתא דגאולה", ... ( cache )
 • לב ברסלב טלויזיה באינטרנט | כיצד יוצאים מהגלות הזאת?! : ... לצאת מגלות אשור ומצרים ועל ידם יתקיים בנו הפסוק "ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו להשם בהר הקדש בירושלים" (ישעיהו י"ג) במהרה בימינו אמן. ... ( cache )
 • חגים - ליום ירושלים : ממשיך הרב קוק ומסביר ששלמות זו של ירושלים באה כנגד שתי אבות טיפוס של גלויות שעברו על עם ישראל במשך הדורות - "ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים". ... ( cache )
 • ישיבת עתניאל - ראיה ויראה - פרקים ראשונים : נתפלל שמתוך תקיעותינו, נזכה לשמוע שופרו של משיח ונזכה לנבואת הנביא "ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים, והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים". ... ( cache )
 • שמות, פרשת שמות, תש"ס, ד"ר יעקב גלר : האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים", שנתפרשה בין השאר כמבשרת את תופעת קיבוץ הגלויות בן זמננו. להלן נקדיש את מאמרנו ליוצאי אתיופיה - אחת הגלויות הנידחות ... ( cache )
 • צעירי חב"ד | משנתו המדינית | ארץ ישראל שייכת גם ליהודי חו"ל : והקשר שלו לארץ ישראל קיים גם אם הוא מצוי במצב של "האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים". זוהי איננה זכות שיש לו בכוח עצמו, אלא זכות שניתנה לו מכוח הירושה ... ( cache )
 • חלוקת ספר ישעיהו, תכנו וסידורו : 'והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלם' (כז יג), 'ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת ... ( cache )
 • פרש - אנוסים רוצים לחזור לחיק היהדות, הרבנות בודקת יהדותם : "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים". בתגובה להודעה מספר 1 שנכתבה על ידי looklook שמתחילה ב "אנוסים רוצים לחזור לחיק ... ( cache )
 • ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/יהדות אתיופיה/טיוטות/פסיקת הרב עובדיה יוסף... : ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש בירשולים. עשה והצלח, ותהיה ברכת ה' עליך! בכבוד רב ובברכת חזק ואמץ. עובדיה יוסף ... ( cache )
 • שער הגמול / רבי משה בן נחמן : באין הן לעולם הבא, שנאמר "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים, והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים". ... ( cache )
 • אחינו יונתן - מבחן הערבות - דעות - ערוץ 7 : "ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים..." מה בידנו לעשות בנוסף לתפילה? להתקשר לבית הלבן ולבקש את שחרור יהונתן פולארד. ... ( cache )
 • בס"ד : "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים". "אלקינו ואלקי אבותינו תקע בשופר גדול לחירותנו. ... ( cache )
 • ספר הגנוז של דניאל - פרק ב - בעלי הסולם - סמכות רוחנית חדשה לישראל : 11 מאי 2008 ... (טז) ויהי ביום ההוא ובאו העובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והתקבצו במושבותיהם, ויחפשו איש את אחיו ואישה את אחותה ומצאו כי גרים בארץ ...
 • Oriel Davidi - sixteen : האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים, כלומר הגולים מעשרת השבטים ומיהודה, יוחזרו בתקיעה של שופר גדול. החוזרים יעבדו את ה' בהר הבית בירושליםֲ² (כז,יג). ... ( cache )
 • תעיתי כשה אובד : אמר הנביא: "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים" (ישעיה לז). ... ( cache )
 • מן המקורות - allsongs.co.il : ובאו האובדים בארץ אשור \ והנדחים בארץ מצרים. \ ובאו... ויבן עוזיהו, -, אטרף [ מחבר]. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים \ ויחזקם. \ ויבן מגדלים במידבר \ ויחצוב ... ( cache )
 • מורשתנו ט', תשנ"ה : ... אשר בהם ניצוץ של חיים, יתעלו נשמות מתחתיות ארץ, ירומו אומללים מירכתי בור, יבואו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים"93. ... ( cache )
 • ארץ חמדה - שנת תשכ"ט - "בונה ירושלים נדחי ישראל יכנס" : בנין ירושלים כרוך ומחובר ל"נדחי ישראל יכנס", וכינוס הנדחים משמעותו בשני אופנים ג€“ "האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים" (ישעיהו כ"ז, יג). ... ( cache )
 • מדרש רבה מגילת קהלת - פרשה א : (שם כ"ז) והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, שנאמר: ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים, והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים. ... ( cache )
 • Simchat Torah song list (Intended to suggest, not to exclude) Fast... : ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים, והשתחוו ליי בהר הקודש בירושלים. והאר עינינו בתורתיך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך. ... ( cache )
 • אברהם גבריאל פרשת השבוע חודשים סגולות דת הלכות מצוות דף ראשי, ערב פסח : ועוד יבוא יום שבו נאמר: "ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים" (ישעיה כז-יג). וכבר בדורנו, אלפים שבים לאביהם שבשמים. ... ( cache )
 • על הקשר בין הפרשה והפטרתה : "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים." מילים המזכירות לנו את הבטחת ה' למשה, במעמד הסנה: ... ( cache )
 • צעירי חב"ד | שיחת השבוע 1080 | שופר גדול : ... ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים". כך אנו גם מתפללים שלוש פעמים בכל יום: "תקע בשופר גדול לחירותנו". ... ( cache )
 • חגים - השמיעני את קולך-עניני שופר ותקיעה : ... ישיב בנים לגבולם, ישיב שכינה למקומה, "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים". ... ( cache )
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - roshha2.rtf : ... פסוקי גאולה בברכת שופרות שבמוסף של ר"ה - "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האֹבדים בארץ אשור והנִדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים". ... ( cache )
 • השואה השקיטה: גלות אמריקה : אומרים בשם מרן הרב קוק זצ"ל שהנבואה "ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים," מתייחסת לא רק לשתי הגלויות הללו. ... ( cache )
 • שיחת השבוע מספר 818 : והנביא אומר (ישעיה כז,יג): "והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר -הקודש בירושלים". ... ( cache )
 • קול שופר שופרות ראש השנה כיפור שופר תקיעה חגים : "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים". site by: webtopus. ( cache )
 • ֳ—בקרים בהדסה 23 משוב 22 משפרים שירות 20 הד הסיעוד 17 סטטוסקופ 14... : מצרים, והשתחוו לה' בהר -הקודש בירושלם". המכוון לשופרו של האיל. מברך אני את משפחת הדסה, ידידיי עובדי הדסה שבהווה ובעבר,. במרכזים הרפואיים של הדסה ובקופת ... ( cache )
 • ירושלים האחרת ֲ» לשנה הבאה בירושלים הבנויה : לפני עשרה ימים, בתפילות ראש השנה, שרנו יחד בסדר שופרות את הפסוק מספר ישעיה: ג€� ובאו האובדים מארץ האשור, והנדחים מארץ מצרים, והשתחוו לה' בהר ... ( cache )
 • צעירי חב"ד | שאלות ותשובות | אובדים ונידחים : ... שהרי כך נאמר במפורש בפסוק2: "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר -הקודש בירושלים". ... ( cache )
 • תקע בשופר גדול : אמר לו: וסופם להיגאל בקרניו של אייל זה והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים מארץ אשור" /והנדחים מארץ מצרים. והשתחוו לה בהר הקודש ירושלים. ... ( cache )
 • ראש בריא, שנה בריאה : והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים". כך אנו גם. מתפללים שלוש פעמים בכל יום: "תקע בשופר גדול לחירותנו". בתורה מצאנו שלושה סוגי שופרות: א) ... ( cache )
 • אקטואליה - שליחות עכשיו! : והנדחים מארץ מצרים. והשתחוו לה בהר הקודש ירושלים." (ישעיהו כ"ז). הרב רונן נויבירט, מנהל מחלקת חו"ל בצוהר, ורב שליח מרכזי של בני עקיבא ארה"ב וקנדה בעבר ... ( cache )
 • "עני ורוכב על חמור", דימויי המשיח באמנות המקומית : השופרות כמבשרי הגאולה נזכרים בספר ישעיהו: "והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים" ... ( cache )
 • מאמרים : "תקע בשופר גדול לחרותינו" "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים" ... ( cache )
 • breslev.co.il - האבידות שלי : אמר הנביא: "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים, והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים" (ישעיה לז). יש לפרש את המילה "אשור" על ... ( cache )
 • ויצא חוטר מגזע ישי: חלק ז' : תיאור המקום "הר קדשי" מקביל מדי פעם למקומות "ציון" או "ירושלים", כגון ישעיה כז, יג: "והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלם "; סו, כ: "והביאו את-כל-אחיכם מכל-הגוים ... ( cache )הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:קיבוץ גלויות מאשור וממצרים


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-05-03.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yjayhu/yj-27-13