ביאור:עין תחת עין

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


"ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו: שבר תחת שבר, עין תחת עין..." (ויקרא כ"ד י"ט-כ).

חז"ל מסבירים שהמזיק משלם לניזק את שוויה של עינו וכן לגבי יתר האיברים. רק "נפש תחת נפש" היא ממש, כי התורה הזהירה "ולא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות", "ולארץ לא יכופר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו" (במדבר ל"ה, ל"א והלאה). אבל כל ההכאות והחבלות ניתנו לתשלומי ממון (מכילתא פרשת משפטים, בבא קמא פרק א משנה א).

הוכחות לכך ש"עין תחת עין" פירושו תשלום ממוןעריכה

בבבא קמא פג ב יש הוכחות רבות לכך ש"עין תחת עין" פירושו תשלום ממון:

לימוד מהכאת בהמהעריכה

...עין תחת עין אמר רחמנא, אימא: עין ממש!

לא סלקא דעתך, דתניא: יכול סימא את עינו - מסמא את עינו,

קטע את ידו - מקטע את ידו, שיבר את רגלו - משבר את רגלו?

ת"ל: (ויקרא כד) מכה אדם ומכה בהמה.

מה מכה בהמה לתשלומין ("וּמַכֵּה נֶפֶשׁ בְּהֵמָה יְשַׁלְּמֶנָּה, נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ" - ויקרא כד יח), אף מכה אדם לתשלומין;

לימוד מכך שהתורה הדגישה שרק מרוצח אסור לקחת כופרעריכה

ואם נפשך לומר, הרי הוא אומר: "לא תקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות", לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאין חוזרין.

אי אפשר לדייק בשווי ההיזקעריכה

...תניא, ר' דוסתאי בן יהודה אומר: עין תחת עין - ממון, אתה אומר: ממון, או אינו אלא עין ממש? אמרת? הרי שהיתה עינו של זה גדולה ועינו של זה קטנה, היאך אני קורא ביה עין תחת עין? וכי תימא, כל כי האי שקיל מיניה ממונא, התורה אמרה: (ויקרא כד) "משפט אחד יהיה לכם", משפט השוה לכולכם!

מי שכבר חסרה לו עין, אם נוציא לו את העין השניה הרי שהיזקו גדול מהרבה ממה שהוא גרםעריכה

...תניא אידך, רבי שמעון בן יוחי אומר: עין תחת עין - ממון, אתה אומר: ממון, או אינו אלא עין ממש?

הרי שהיה סומא וסימא, קיטע - וקיטע, חיגר - וחיגר, היאך אני מקיים בזה עין תחת עין?

והתורה אמרה: משפט אחד יהיה לכם, משפט השוה לכולכם!

דיקדוקים מהפסוקיםעריכה

...אמרי: דבי רבי ישמעאל קרא יתירא דרשי, מכדי כתיב: (ויקרא כד) "ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו", "כן ינתן בו" למה לי? ש"מ: ממון.

...דבי רבי חייא תנא, אמר קרא: (דברים יט) יד ביד, דבר הניתן מיד ליד, ומאי ניהו? ממון.

יש סכנה שבגלל הוצאת העין של המזיק הוא ימותעריכה

...דתנא דבי חזקיה: "עין תחת עין נפש תחת נפש", ולא נפש ועין תחת עין; ואי סלקא דעתך ממש, זימנין דמשכחת לה עין ונפש תחת עין, דבהדי דעוויר ליה נפקא ליה נשמתיה...

אין הגיון ביתר תשלומי הנזקעריכה

...רב זביד משמיה דרבה אמר, אמר קרא: "פצע תחת פצע", ליתן צער במקום נזק; ואי סלקא דעתך ממש, כי היכי דלהאי הוי ליה צערא, להאי נמי אית ליה צערא.

...רב פפא משמיה דרבא אמר, אמר קרא: "ורפא ירפא", ליתן רפואה במקום נזק; ואי סלקא דעתך ממש, כי היכי דהאי בעי אסייא, האי נמי בעי אסייא.

הוכחת הרמב"ם מתוך "ואיש כי יכה באבן או באגרוף"עריכה

הרמב"ם הביא עוד ראיה לחזק את כל הדרשות מהפסוק "חבורה תחת חבורה", שנאמר בפירוש "ואיש כי יכה באבן או באגרוף, רק שבתו יתן ורפא ירפא", ואי אפשר לומר חבורה תחת חבורה ממש. וסיים בדברים אלה:

"אע"פ שדברים אלו נראין מתורה שבכתב, כולם מפורשים מפי משה רבינו מהר סיני, כולן הלכה למעשה הן בידינו, וכזה ראו אבותינו בבית דינו של משה ושל יהושע ושמואל הרמתי ובכל בת דין ובית דין שעמדו מימות משה ועד עכשיו". (הלכות חובל ומזיק פרק ו).

"הוכחה" על דרך הדרשעריכה

יש לשלם "תחת עין", את מה שנמצא מתחת לעין: אחרי האותיות ע,י,נ נמצאות האותיות פ,כ,ס כלומר כסף.

הרמב"ם, מורה נבוכים ג' מ"א, בתרגום מכאל שוורץ:עריכה

מי שחיסר איבר יחוסר איבר כמותו: כאשר יתן מום באדם כן יִנָּתֵן בו (ויקרא כד כ).

אל תעסיק מחשבתך בזה שאנו עונשים כאן בתשלומין, כי מטרתי עכשיו לתת טעמים לכתובים ולא לתת טעמים להלכה, אף שגם על הלכה זאת יש לי דעה שאותה אשמיע בעל-פה.

מקורותעריכה

האינציקלופדיה באתר דעת על פי אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין

ראה גםעריכה