ביאור:ספרי דברים

ביאור:ספרי דברים עריכה

 1. פרשת דברים - פיסקה א-כה
 2. פרשת ואתחנן - פיסקה כו-לו
 3. פרשת עקב - פיסקה לז-נב
 4. פרשת ראה יא - פיסקה נג-נח
 5. פרשת ראה יב - פיסקה נט-פא
 6. פרשת ראה יג-יד - פיסקה פב-קי
 7. פרשת ראה טו - פיסקה קיא-קכו
 8. פרשת ראה טז - פיסקה קכז-קמג
 9. פרשת שופטים טז - פיסקה קמד-קמו
 10. פרשת שופטים יז - פיסקה קמז-קסב
 11. פרשת שופטים יח - פיסקה קסג-קעח
 12. פרשת שופטים יט-כא - פיסקה קעט-רי
 13. פרשת כי תצא כא - פיסקה ריא-רכא
 14. פרשת כי תצא כב - פיסקה רכב-רמה
 15. פרשת כי תצא כג - פיסקה רמו-רסז
 16. פרשת כי תצא כד - פיסקה רסח-רפה
 17. פרשת כי תצא כה - פיסקה רפו-רצו
 18. פרשת כי תבוא - פיסקה רצז-שג
 19. פרשת ניצבים - פיסקה שד-שה
 20. פרשת האזינו - פיסקה שו-שמא
 21. פרשת וזאת הברכה - פיסקה שמב-שנז