ביאור:נדרים לט ב - מעומד

עמוד קודםתלמוד בבלימסכת נדריםעמוד הבא

גמרא

עריכה
מתניתין קשיתיה: מאי איריא דתני "עומד, אבל לא יושב?" שמע מינה דנכסי מבקר אסורין על החולה.
  • אמר ריש לקיש: רמז לביקור חולין מן התורה מנין? שנאמר (במדבר טז, כט): "אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל אדם" וגו'.
מאי משמע?
אמר רבא: "אם כמות כל האדם ימותון אלה", שהן חולים ומוטלים בעריסתן, ובני אדם מבקרים אותן – מה הבריות אומרים? "לא ה' שלחני" לזה.
  • דרש רבא (במדבר טז, ל): "אם בריאה יברא ה'" – "אם בריאה" גיהנם, מוטב, תהיה; אם לאו – "יברא ה'".
איני?! והא תניא: שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, אלו הן:—
תורה, ותשובה, גן עדן, וגיהנם, כסא הכבוד, ובית המקדש, ושמו של משיח.
תורה, דכתיב (משלי ח, כב): "ה' קנני ראשית דרכו" וגו'.
תשובה, דכתיב (תהלים צ, ב): "בטרם הרים יולדו ותחולל" וגו', (תהלים צ, ג) "תשב אנוש עד דכא" וגו'.
גן עדן, דכתיב (בראשית ב, ח): "ויטע ה' אלהים גן בעדן מקדם" וגו'.
גיהנם, דכתיב (ישעיהו ל, לג): "כי ערוך מאתמול תפתה".
כסא כבוד, דכתיב (תהלים צג, ב): "נכון כסאך מאז".
בית המקדש, דכתיב (ירמיהו יז, יב): "כסא כבוד מרום מראשון".
שמו של משיח, דכתיב (תהלים עב, יז): "יהי שמו לעולם" וגו'.
אלא הכי קאמר: אי איברי ליה פומא – מוטב; ואם לא – יברא ה'.
והכתיב (קהלת א, ט): "אין כל חדש תחת השמש"?
הכי קאמר: אי הכא לא מקרב פומא, להכא ליקרב.
  • דרש רבא, ואמרי לה אמר רבי יצחק: מאי דכתיב (חבקוק ג, יא): "שמש ירח עמד זבולה"? שמש וירח[1] – בזבול מאי בעיין? והא ברקיע קביעי!
מלמד, שעלו שמש וירח מרקיע לזבול, ואמרו לפניו: רבונו של עולם! אם אתה עושה דין לבן עמרם – אנו מאירים, ואם לאו – אין אנו מאירין.
באותה שעה ירה בהן חיצים וחניתות. אמר להם: בכל יום ויום משתחוים לכם, ואתם מאירים?! בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם?!
ובכל יום ויום יורין בהן חיצין וחניתות, ומאירים, שנאמר (חבקוק ג, יא): "לאור חציך יהלכו" וגו'.
  • תניא: ביקור חולים אין לה שיעור.
מאי "אין לה שיעור"?
סבר רב יוסף למימר: אין שיעור למתן שכרה.
אמר ליה אביי: וכל מצוות, מי יש שיעור למתן שכרן?
והא תנן (משנה אבות ב א): "הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות"!
אלא אמר אביי: אפילו גדול אצל קטן.
רבא אמר: אפילו מאה פעמים ביום.
  • אמר רבי אחא בר חנינא: כל המבקר חולה, נוטל אחד משישים בצערו[2].
אמרי ליה[3]: אם כן, ליעלון שיתין ולוקמוה?
אמר ליה: כעישורייתא דבי רבי; ובבן גילו.
דתניא[4]: רבי אומר: בת הניזונית מנכסי אחין, נוטלת עישור נכסים.
אמרו לו לרבי: לדבריך, מי שיש לו עשר בנות ובן – אין לו לבן במקום בנות כלום?
אמר להן: ראשונה – נוטלת עישור נכסים; שניה – במה ששיירה; שלישית – במה ששיירה; וחוזרות וחולקות בשוה.
  • רב חלבו חלש. נפק אכריז רב כהנא:

מתניתין קשיתיה - מדוקיא קא משמע ליה:

מאי איריא דתני עומד אבל לא יושב - והרי אין מבקר אסור בנכסי חולה:

אלא שמע מינה וכו' - יא"ת מאי טעמא דשמואל דמתרץ לה הכי לוקמא כדעולא הא לא קשיא דשמואל לא מוקי לה כדעולא דקסבר האי שינויא דחיקא היא:

ופקודת כל אדם - שבני אדם מבקרין אותן:

לא ה' שלחני לזה - לפי שהיו עדת קרח מלעיגין עליו ואומרים שהיה משה אומר להם מדעתו בלא ציווי של מקום:

ואם לאו - שאין גיהנם נברא עדיין:

איני - מי מספקא ליה למשה:

כי ערוך מאתמול תפתה - איזהו יום שיש לו אתמול ולא שלשום כלומר שהיה לו לפניו ולא לפני פניו הוי אומר זה יום שני שבו נברא גיהנם:

אלאה"ק - אי הכא אין לו פומא ואי לא מקרב הכא יקריבנו המקום:

והא ברקיע קביעי - למטה מזבולכדאמרי' במסכת חגיגה (דף יב:):

אם אתה עושה דין לבן עמרם - מקרח ועדתו:

ובכל יום ויום - מאותו יום ואילך אינן יוצאין מפני שמשתחווין להם עובדי כוכבים עד שמורים בהן חיצים וחניתות:

ואפי' גדול אצל קטן - שלא יאמר לא אבקר אלא גדול כמוני:

אין לו שיעור - דמצוה בקטן כמו בגדול:

ליעיילו שיחין ולוקמוה - יכנסו ששים בני אדם כאחת לבקרו ויטול כל אחד ואחד מששים בצערו ומיד מתרפא:

כעישורייתא רבי רבי - דאמר מי שיש לו עשר בנות ובן אחד הראשונה נוטלת עישור נכסים והשניה במה ששיירה וכן לכולן ומפרש בהש"ס ירושלמי נמצאו בנות שנוטלות במנה תרי תילתי פחות ציבחר והאי תלתא ומוסיף ציבחר וגבי חולה נמי מבקר הראשון נוטל אחד מששים בחליו והשני א' מששים במה ששייר:

ובבן גילו - בחור כמותו או זקן לזקן:

וחוזרות כולן וחולקו' בשוה - מילתא אחריתי דהיכא דיצאו לישא כאחת כל אחת נוטלת עישורה במה ששיירה חבירת' ואז חולקות בשוה אבל כשבאו לינשא זו אחר זו לא:

על המבקר – נכנס לבקרו אפילו יושב, דישיבה נמי חיותיה דחולה הוא ולא אדריה, דבהכי ניחא ליה. אבל חלה בנו, לא יכנס לביתו כלל אלא שואלו בשוק. ומיהו דווקא היכא דאדריה חולה למבקר, דאומדן דעתא הוא דמן חיותיה לא אדריה; אבל היכא שהמבקר אסר על עצמו נכסיו של חולה, לא יכנס לביתו כלל, דבכי האי גוונא ליכא אומדנא. הדין הוא דינא דנכסי חולה אסורין על המבקר.

והיכא דנכסי מבקר אסורין על החולה, נכנס לבקרו עומד, משום דמחויב לעשות בחינם, ומצוה דיליה קעביד ואידך ממילא קא מתהני. אבל לא יושב, ואפילו במקומות שמחמירין על עצמן שלא ליטול שכר אפילו על הישיבה, משום גזירה שמא ישהא בישיבה. וכי אמרינן בנכסי מבקר אסורין על החולה דנכנס לבקרו עומד, משום דמצוה דנפשיה קעביד ואידך ממילא מתהני, הני מילי בכי האי גוונא דהנאה ממילא היא; אבל היכא דיהיב ליה מידי, כיון שהוא מהנהו ממש מיד ליד ולא גרמא היא, אסור. והיינו דתנן לקמן בפרקין (דף מג.): המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל, הולך אצל חנווני הרגיל אצלו ויאמר לו וכו', וכן היו מהלכים בדרך ואין לו מה יאכל, נותן על גבי הסלע; דווקא בכהאי גוונא שרי, אבל מידו לידו לא, ואף על גב דמצוה קעביד. וטעמא דמילתא כדאמרינן, דדווקא הנאה דממילא שריא במקום מצוה, אבל הנאה דבידים לא:

ובני אדם מבקרין אותן — והיינו דכתיב: "ופקודת כל אדם יפקד עליהם":

שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם — כלומר, שעלו במחשבה להבראות קודם שנברא העולם, שאי אפשר לעולם בלא הם, וכדאמרינן, שמחשבתן של ישראל קדמה לכל, ועל כרחיך לא נברא העולם בלא גיהנם לצורך הרשעים:

אי לא מקרב פומא להכא ליקרב — וקריבה בעלמא ליתא בכלל אין כל חדש:

והא ברקיע קביעי — כדכתיב: "ויתן אותם אלהים ברקיע השמים", וזבול למעלה מן הרקיע הוא כדאיתא בפרק אין דורשין (חגיגה יב, ב):

אם אתה עושה דין לבן עמרם — ממחלקותו של קרח. ומשמע להו דהאי קרא במחלקותו של קרח מדריש, משום דביציאת מצרים ובקריעת ים סוף משתעי בספר חבקוק, וכתיב ביה: "מחצת ראש מבית רשע", ומשמע להו דהיינו קרח, וכתיב בתריה: "שמש ירח עמד זבולה":

כעישורייתא דרבי — שכל אחת נוטלת עישורה מנכסים שנותרו אחר שנטלה אותה שלפניה עישור שלה, וכן נמי כל אחד מן המבקרין נוטל אחד מששים מן החולי שנשאר לחולה אחר שבקרו אותו שלפניו:

ובבן גילו — שנולד המבקר במזלו של חולה:

וחוזרות כולם וחולקות בשוה — שכיון שבבת אחת באו ליטול, אינו בדין שיהא חלקן של ראשונות יותר מן האחרונות:

תוספות

עריכה

מתניתין קשיתיה. והוזקק להעמידה בשנכסי מבקר אסורים על החולה:

ופקודת .. כל אדם. שב"א מבקרין אותם:


הערות ושנו"ס

עריכה
  1. ^ הב"ח הגיה: שמש, ירח –
  2. ^ נ"א: מחליו.
  3. ^ נ"ב: צ"ל: אמר ליה אביי לרבא:
  4. ^ כתובות סח א.