ביאור:מיהו חובב בן רעואל

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


יתרו חותן משה מופיע במקרא עם שמות מרובים, ננסה במאמר זה לעשות קצת סדר...

ותחילה ציטוטי הפסוקים:

(שמות ב): "(טז) ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן . (יז) ויבאו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק את צאנם . (יח) ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום . (יט) ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן . (כ) ויאמר אל בנתיו ואיו למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם . (כא) ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפרה בתו למשה ."

מפסוקים אלו עולה כי משה נשא את בתו של רעואל שהוא כהן מדין - לאשה.


(שמות ג א): "ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו כהן מדין."

כאן מבואר כי לחותנו של משה היה שם נוסף: יתרו.


(במדבר י כט): "ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה"(בהעלותך):

כאן מתברר שהיה לרעואל חותן משה בן ושמו חובב.


(מלחמת דבורה -סיסרא)

(שופטים ד יא): "וחבר הקיני נפרד מקין מבני חבב חותן משה"

ומפסוק זה עולה לכאורה כי שם נוסף היה לו לחותן משה: חובב.


פסוק נביאים זה סותר לכאורה לבמדבר י כט ממנו משתמע ש'חובב' הוא בנו של רעואל חותן משה. ואילו כאן בדברי ימי השופטים כתוב ש'חובב' הוא שם נוסף של רעואל חותן משה.

ניתן להסביר זאת בשני דרכים:

א. גם ליתרו חותן משה וגם לבנו היה שם נוסף: "חובב". ב. השם 'רעואל' אינו שייך כלל ליתרו אלא לאביו, וממילא חובב בן רעואל - הוא יתרו.

לפי הביאור השני עדיין לא פתרנו את הבעיה שהרי למדנו בשמות ב' ש'רעואל' הוא הוא כהן מדין חותן משה, כמו כן הבנות קראו לו "אבא".

לכך ביאר רש"י (בהעלותך, במדבר י כט) שנקט בדרך זו ש"ומה תלמוד לומר ותבאנה אל רעואל אביהן, מלמד שהתינוקות קורין לאבי אביהן אבא. ושמות הרבה היו לו יתר על שם שיתר פרשה אחת בתורה. חובב על שחבב את התורה...

בביאורו של רש"י נוכל להתקשות:

א.מילא תינוק עשוי לקרוא לסבו: "אבא" - אך הרי לא רק הבנות קראו לו "אבא" אלא הוא נתן את "בתו" למשה, כלומר, יוצא שגם הסבא קרא לנכדתו - בתו, וגם דאג לנישואיה - דבר מעט מוזר שהרי לא היתה יתומה.

ב. בשמות ד יח ביאר רש"י שליתרו קראו גם רעואל, אך כיצד ניתן לדעת זאת? הרי לדעתו, רעואל הוא שם הסב.

ג. בשמות יח כז כבר שילח משה את חותנו שהגיע אליו למדבר: (כז) וישלח משה את חתנו וילך לו אל ארצו . ואילו בפרשתנו אנו מוצאים אותו שוב במדבר: "ויאמר משה לחובב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי יהוה דבר טוב על ישראל". ולא עוד אלא שנראה מספר שופטים שהוא קיבל את הצעתו: כמצוטט לעיל, שבני קין בני חובב היו בישראל.

ולביאורו של רש"י לא נבין כיצד זה חזר חובב למדבר? (ולא עוד אלא שעזב כהונתו במדין ועלה לישראל)


אחר שהעמקנו מעט ברש"י ובנידון נוכל לומר בפשטות שחובב המדובר הוא בנו של יתרו. ולכן גם בשופטים נקטו בשמו השני (או השלישי או הרביעי...) של יתרו : חובב - כדי להזכירנו את הפעם היחידה שבו מוזכר השם חובב בתורה, היא פרשת הצעת משה לחובב לבוא עימו לישראל. ורעואל הוא כהן מדין והוא נתן את בתו שלו למשה.

אפשרות נוספת, על פי תורת המקורות הנהוגה בחקר המקרא, כי לסיפור נישואי משה מקורות שונים והם המוצאים את ביטויים בשמות השונים המופיעים לחותן משה.

הפניות: עריכה

משה נושא את בת רעואל (שמות ב, טז - כא)
לחותן משה קוראים יתרו (שמות ג א)
לחותן משה קוראים חובב (שופטים ד יא)
לבנו של רעואל קוראים חובב (במדבר י כט)