ביאור:מבנה מסכת בבא קמא

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


תלמוד > סדר נזיקין >


מסכת בבא קמא - דיני נזקים, גניבה וגזילה

א. פרק "ארבעה אבות נזיקים" - עקרונות חוקי הנזיקין (בבלי ב א)

סוגי הנזקים, וההבדלים ביניהם (פרק א משנה אבבלי ב א) על אילו מזיקים וניזוקים ובאיזה מקום-נזק חייב המזיק לשלם (פרק א משנה בבבלי ט ב) כיצד קובעים את אשמתו של המזיק ואת הסכום המדוייק שעליו לשלם (פרק א משנה גבבלי יד ב) ההבדל בין בהמה תמה לבהמה מועדת (פרק א משנה דבבלי טו ב)

ב. פרק "כיצד הרגל מועדת" - פירוט חמשת המועדים (בבלי יז א)

הבדל בין תם לבין מועד בנזקי רגל (פרק ב משנה אבבלי יז א) הבדל בין תם לבין מועד בנזקי שן (פרק ב משנה בבבלי יט ב) בהמה שהזיקה בקפיצה מגג או בהבערת אש (פרק ב משנה גבבלי כא ב) מתי בדיוק בהמה הופכת מ"תמה" ל"מועדת" ובחזרה (פרק ב משנה דבבלי כג ב) נזקי קרן של בהמה תמה שחדרה לרשות הניזק (פרק ב משנה הבבלי כד ב) נזקים שגרם אדם (פרק ב משנה ובבלי כו א)

ג. פרק "המניח את הכד" - נזקי אדם וקרן לרכוש והדמיון ביניהם (בבלי כז א)

נזקי חפץ שנשבר ברשות הרבים (פרק ג משנה אבבלי כז א) נזקי מים, קוצים וזכוכית ברשות הרבים (פרק ג משנה בבבלי ל א) נזקי תבן, קש וזבל ברשות הרבים (פרק ג משנה גבבלי ל א) תאונת שרשרת של נושאי כדים (פרק ג משנה דבבלי לא א) התנגשות בין סבלים (פרק ג משנה הבבלי לא ב) התנגשות בין אנשים רצים (פרק ג משנה ובבלי לב א) נזק כתוצאה מביקוע עצים (פרק ג משנה זבבלי לב ב) התנגשות בין שוורים או אנשים תמים או מועדים (פרק ג משנה חבבלי לג א) אופן החישוב של תשלומי חצי נזק (פרק ג משנה טבבלי לג א) הבדלים בין חיוב על נזקים שהאדם עצמו גרם לנזקים שגרמה בהמתו (פרק ג משנה יבבלי לד ב) מצבי ספק בנזקי קרן (פרק ג משנה יאבבלי לה א)

ד. פרק "שור שנגח ארבעה": נזקי הקרן ותשלומיהם – אחריות משפטית של השור התם (בבלי לו א)

שיעבוד גופו של שור תם לתשלום החוב (פרק ד משנה אבבלי לו א) שור יכול להיות מועד למצב מסויים ותם למצב אחר (פרק ד משנה בבבלי לז א) נזקי קרן שבהם מעורב שור של הקדש או שור של נכרי (פרק ד משנה גבבלי לז ב) נזקי קרן שבהם מעורבים שור של חרש, שוטה או קטן (פרק ד משנה דבבלי לט א) שור של מלחמת שוורים (פרק ד משנה דבבלי מ ב) שור שהרג אדם - מתי הבעלים חייבים לשלם (פרק ד משנה הבבלי מא א) שור שהרג אדם בטעות - פטור מסקילה (פרק ד משנה ובבלי מד א) שור שהרג אדם בכוונה - חייב בסקילה גם אם אין לו בעלים (פרק ד משנה זבבלי מד ב) שור שהרג אדם וחייב בסקילה - ממתי הוא מופקע מרשות הבעלים (פרק ד משנה חבבלי מד ב) אחריותו של שומר על נזקי שור (פרק ד משנה טבבלי מד ב) חובת האדם לשמור על שורו שלא יזיק (פרק ד משנה טבבלי מה ב)

ה. פרק "שור שנגח את הפרה" - השור והבור (בבלי מו א)

שור שהרג פרה ועובר (פרק ה משנה אבבלי מו א) נזקים שגרמה בהמה לכלים או פירות של אורח (פרק ה משנה בבבלי מז א) נזקים שנגרמו לשור של אורח ונזקים שגרם שור של אורח (פרק ה משנה גבבלי מז א) נזקים שנגרמו לאישה הרה (פרק ה משנה דבבלי מח ב) נזקי בור ברשות היחיד או ברשות הרבים (פרק ה משנה הבבלי מט ב) גודל הבור המחייב את בעליו בתשלום (פרק ה משנה הבבלי נ ב) בור בבעלות של שותפים (פרק ה משנה ובבלי נא א) חובת כיסוי הבור (פרק ה משנה ובבלי נב א) על איזו בהמה ובאילו תנאים חייב בעל הבור (פרק ה משנה ובבלי נג א) דינים שנכתבו על שור אך תקפים לכל בהמה אחרת (פרק ה משנה זבבלי נד ב)

ו. פרק "הכונס צאן לדיר" - המבעה וההבער (בבלי נה ב)

חובת השמירה על צאן שלא יזיקו בשן ורגל (פרק ו משנה אבבלי נה ב) אופן חישוב התשלום בנזקי שן (פרק ו משנה בבבלי נז ב) חובת השמירה על בהמה שלא תזיק לגדיש (פרק ו משנה גבבלי נט ב) נזקי אש שנגרמו על-ידי שליחים או שותפים (פרק ו משנה דבבלי נט ב) נזקי אש לעצים, אבנים ועפר (פרק ו משנה דבבלי ס א) חובת השמירה על אש שלא תזיק (פרק ו משנה דבבלי סא א) חובת התשלום על כלים מוסתרים או בהמות שנשרפו (פרק ו משנה הבבלי סא ב) נזקי ניצוצות ונרות (פרק ו משנה ובבלי סב ב)

ז. פרק "מרובה" - תשלומי ארבעה וחמישה (בבלי סב ב)

הבדלים בין קנס של כפל לקנס של פי 4-5 (פרק ז משנה אבבלי סב ב) שינוי במהותו או בערכו של החפץ הנגזל (פרק ז משנה אבבלי סה ב) ייאוש בעלים מהחפץ הנגזל (פרק ז משנה אבבלי סז א) מקרים שבהם הגנב שטבח או מכר משלם פי 4-5 (פרק ז משנה בבבלי ע א) עדים על גניבה שהוזמו (פרק ז משנה גבבלי עב ב) מקרים שבהם הגנב שטבח או מכר אינו משלם פי 4-5 (פרק ז משנה דבבלי עד ב) גניבה, טביחה או מכירה בשטח ששייך לבעלים (פרק ז משנה הבבלי עט א) הרגע המדוייק שבו הגנב מתחייב (פרק ז משנה ובבלי עט א) תקנות לשמירה על רכוש הזולת ועל הטהרה בארץ ישראל ובירושלים (פרק ז משנה זבבלי עט ב) תקנות יהושע בן נון (בבלי פ ב) תקנות עזרא הסופר (בבלי פב א)

ח. פרק "החובל" - חבלה על ידי אדם והפיצוי עליה (בבלי פג ב)

חמשת החיובים של החובל (פרק ח משנה אבבלי פג ב) חיוב על בושת (פרק ח משנה אבבלי פו ב) הבדל בין חיוב אדם מזיק לחיוב שור מזיק (פרק ח משנה בבבלי פז א) מקרים שבהם החובל חייב לשלם למרות שעשה עבירה נוספת (פרק ח משנה גבבלי פז א) דיני חבלות שמעורבים בהם חרש שוטה וקטן, עבד ואשה (פרק ח משנה דבבלי פח א) מקרים שבהם החובל פטור מלשלם כי הוא חייב מיתה (פרק ח משנה הבבלי פז א) קנסות קבועים על חבלות שעיקרן בושת (פרק ח משנה ובבלי צ א) חובל הפוגע לפייס את הנפגע (פרק ח משנה זבבלי צב א)

ט. פרק "הגוזל עצים" - גזלנים ונותנים (בבלי צג ב)

השבת חפץ גזול שהשתנה - כערכו בשעת הגזילה (פרק ט משנה אבבלי צג ב) השבת חפץ גזול שהשתנה - הרי שלך לפניך (פרק ט משנה בבבלי צו ב) בעלי-מקצוע שקיבלו חפץ לתקן וקלקלו (פרק ט משנה גבבלי צח ב) צבע שקיבל צמר לצביעה וקלקלו (פרק ט משנה דבבלי ק ב) גזלן שנשבע לשקר ואז הודה (פרק ט משנה הבבלי קג א) דיני תשלומי קרן ותשלומי חומש (פרק ט משנה ובבלי קד ב) תשלומי חומש על חומש (פרק ט משנה זבבלי קח א) שומר שטען טענת גנב על פיקדון (פרק ט משנה חבבלי סג ב) אדם שגזל מאביו ונשבע לשקר, והאב נפטר (פרק ט משנה טבבלי קח ב) אדם שהדיר את בנו מנכסיו ונפטר (פרק ט משנה יבבלי קח ב) אדם שגזל את הגר ונשבע לשקר, והגר נפטר (פרק ט משנה יאבבלי קי א) דיני תשלומי קרן, חומש ואשם במקרה של גזל הגר (פרק ט משנה יבבבלי קי ב)

י. פרק "הגוזל ומאכיל" - רכוש של אחר שאין צורך להחזירו (בבלי קיא ב)

השבת גזילה לאחר מות הגזלן (פרק י משנה אבבלי קיא ב) פריטת כסף אצל מוכסים או גבאים; דינא דמלכותא דינא (פרק י משנה אבבלי קיג א) מצבים שבהם האדם קונה את הגזילה כי הבעלים התייאשו (פרק י משנה בבבלי קיד א) אדם שמוצא חפצים שנגנבו ממנו בידי אדם אחר וטוען שהוא קנה אותם מהגנב (פרק י משנה גבבלי קיד ב) אדם שויתר על רכושו כדי להציל את רכוש רעהו (פרק י משנה דבבלי קטו א) השבת שדה גזול שנגזל מהגזלן (פרק י משנה הבבלי קטז ב) השבת שדה גזול ששטפו נהר (פרק י משנה הבבלי קיז ב) המקום שבו יש להחזיר גזילה, הלוואה או פיקדון (פרק י משנה ובבלי קיח א) אדם שאינו זוכר אם עליו להחזיר לרעהו (פרק י משנה זבבלי קיח א) החזרת בהמה גנובה - חובת ההודעה לבעלים (פרק י משנה חבבלי קיח א) איסור קניית רכוש שחזקתו גנוב (פרק י משנה טבבלי קיח ב) שאריות של חומרי גלם שנשארו אצל בעל מקצוע (פרק י משנה יבבלי קיט א)