הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


כיסא = משל לכוחו של השליט

עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: כיסא

בעבר הכיסאות היו נדירים יחסית, רוב האנשים כנראה עמדו או ישבו על הרצפה, והישיבה על כיסא היתה אופיינית למלכים ואנשים נכבדים אחרים. לכן, המילה "כיסא" בלשון המקרא משמשת כסמל לכבודו וכוחו של המנהיג, למשל:

 • בראשית מא מ: " "אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי, רק הכסא אגדל ממך" " - מבחינה מעשית תעשה מה שתרצה, רק כבוד המלכות יישאר לי.
 • שמות יא ה: " "ומת כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה הישב על כסאו..." "  - היורש את כבוד מלכותו.
 • (שמות יז טז): "ויאמר כי יד על כס יה, מלחמה לה' בעמלק מדר דר"- עמלק מסתיר את מלכות ה', ולכן כשיהיה מלך על עם ה' הוא יצטרך להילחם בעמלק ( פירוט ).
 • דברים יז יח: " "והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת..." " - ברגע שיזכה בכבוד המלכות.
 • שופטים ג כ: " "ואהוד בא אליו... ויאמר אהוד 'דבר אלהים לי אליך' ויקם מעל הכסא" "  - מלך מואב חלק כבוד לה' - כשהוא שמע שאהוד רוצה לומר לו את דבר ה', הוא ויתר על כבוד מלכותו וקם לכבוד ה'.
 • שמואל א א ט: " "ותקם חנה אחרי אכלה בשלה ואחרי שתה, ועלי הכהן ישב על הכסא על מזוזת היכל ה'" "  - עלי היה המנהיג הבכיר ביותר בישראל באותו זמן, ולכן הוא ישב על כיסא.
 • שמואל א ב ח: " "מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון, להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם; כי ה' מצקי ארץ, וישת עליהם תבל" " - יתכן שחנה רמזה לבנה שמואל, שיזכה להיות המנהיג החשוב ביותר בישראל ולשבת על כיסא כבוד; או לשאול ודוד שנמשחו על-ידו.
 • שמואל ב ג י: " "להעביר הממלכה מבית שאול. ולהקים את כסא דוד על ישראל ועל יהודה מדן ועד באר שבע" " - להקים את מלכות דוד.
 • שמואל ב ז יג: " "הוא יבנה בית לשמי, וכננתי את כסא ממלכתו עד עולם... ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך כסאך יהיה נכון עד עולם" "  - אייצב את כבוד מלכותו.
 • שמואל ב יד ט: " "ותאמר האשה התקועית אל המלך 'עלי אדני המלך העון ועל בית אבי, והמלך וכסאו נקי'" " - כבוד המלכות של המלך לא ייפגע.
 • מלכים א א ל: "' "כי כאשר נשבעתי לך בידוד אלהי ישראל לאמר כי שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על כסאי תחתי, כי כן אעשה היום הזה" "  - הוא יירש את כבוד מלכותי.
 • מלכים א א לז: " "כאשר היה ידוד עם אדני המלך כן יהי עם שלמה, ויגדל את כסאו מכסא אדני המלך דוד" "  - כבוד מלכותו של שלמה יהיה גדול משל דוד.
 • מלכים א ב מה: " "והמלך שלמה ברוך, וכסא דוד יהיה נכון לפני ה' עד עולם" "  - מלכות בית דוד;
 • מלכים א ז ז: " "ואולם הכסא אשר ישפט שם אלם המשפט עשה וספון בארז מהקרקע עד הקרקע" " - כבוד המלך מתגלה באופן מיוחד כאשר הוא שופט את נתיניו.
 • מלכים א כב י: " "ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה ישבים איש על כסאו מלבשים בגדים בגרן פתח שער שמרון וכל הנביאים מתנבאים לפניהם..." "ויאמר 'לכן שמע דבר ה': ראיתי את ה' ישב על כסאו וכל צבא השמים עמד עליו מימינו ומשמאלו...'" " - יהושפט ואחאב מתהדרים בכבוד מלכותם, והנביא מזכיר להם שה' הוא המלך והוא יקבע את גורל המלחמה.
 • מלכים ב ד י: " "נעשה נא עלית קיר קטנה ונשים לו שם מטה ושלחן וכסא ומנורה והיה בבאו אלינו יסור שמה" " - אלישע היה אז האדם החשוב ביותר בעם ישראל בין עובדי ה', וכדי לציין את חשיבותו הכינו לו כיסא.
 • ישעיהו ו א: " "בשנת מות המלך עזיהו, ואראה את אדני ישב על כסא רם ונשא ושוליו מלאים את ההיכל" "  - כסא ה' מסמל את מלכות ה' ושטלונו בעולם.
 • מלכים א ט ה: " "והקמתי את כסא ממלכתך על ישראל לעלם כאשר דברתי על דוד אביך לאמר לא יכרת לך איש מעל כסא ישראל" "
 • ישעיהו ט ו: " "לםרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו, להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת ה' צבאות תעשה זאת" "
 • ישעיהו יד ט: " "שאול מתחת רגזה לך לקראת בואך עורר לך רפאים כל עתודי ארץ הקים מכסאותם כל מלכי גוים" "
 • ישעיהו יד יג: " "ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי ואשב בהר מועד בירכתי צפון" "
 • ישעיהו טז ה: " "והוכן בחסד כסא וישב עליו באמת באהל דוד שפט ודרש משפט ומהר צדק" " ( פירוט )
 • ישעיהו כב כג: " "ותקעתיו יתד במקום נאמן והיה לכסא כבוד לבית אביו" "
 • ישעיהו מז א: " "רדי ושבי על עפר בתולת בת בבל, שבי לארץ אין כסא בת כשדים; כי לא תוסיפי יקראו לך רכה וענגה" " - תאבדי את כבוד המלכות שלך בין האומות.
 • ישעיהו סו א: " "כה אמר ה': השמים כסאי והארץ הדם רגלי, אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי?" "
 • ירמיהו א טו: " "כי הנני קרא לכל משפחות ממלכות צפונה נאם ה', ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלם ועל כל חומתיה סביב ועל כל ערי יהודה" "
 • ירמיהו ג יז: " "בעת ההיא יקראו לירושלם כסא ה', ונקוו אליה כל הגוים לשם ה' לירושלם ולא ילכו עוד אחרי שררות לבם הרע" " - כל ירושלים תהיה קדושה ותהוה סמל לכבוד מלכות ה' בעולם.
 • ירמיהו יג יג: " "ואמרת אליהם: כה אמר ה': הנני ממלא את כל ישבי הארץ הזאת ואת המלכים הישבים לדוד על כסאו ואת הכהנים ואת הנביאים ואת כל ישבי ירושלם שכרון" "
 • ירמיהו יד כא: " "אל תנאץ למען שמך, אל תנבל כסא כבודך; זכר אל תפר בריתך אתנו" "
 • ירמיהו יז יב: " "כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו" " - מקום המקדש מסמל את כבוד מלכות ה' בעולם.
 • ירמיהו יז כה: " "ובאו בשערי העיר הזאת מלכים ושרים ישבים על כסא דוד רכבים ברכב ובסוסים המה ושריהם איש יהודה וישבי ירושלם וישבה העיר הזאת לעולם" "
 • ירמיהו כב ב: " "ואמרת שמע דבר ידוד מלך יהודה הישב על כסא דוד אתה ועבדיך ועמך הבאים בשערים האלה" "
 • ירמיהו כב ד: " "כי אם עשו תעשו את הדבר הזה ובאו בשערי הבית הזה מלכים ישבים לדוד על כסאו רכבים ברכב ובסוסים הוא ועבדו ועמו" "
 • ירמיהו כב ל: " "כה אמר ידוד כתבו את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו כי לא יצלח מזרעו איש ישב על כסא דוד ומשל עוד ביהודה" "
 • ירמיהו כט טז: " "כי כה אמר ידוד אל המלך היושב אל כסא דוד ואל כל העם היושב בעיר הזאת אחיכם אשר לא יצאו אתכם בגולה" "
 • ירמיהו לג יז: " "כי כה אמר ידוד לא יכרת לדוד איש ישב על כסא בית ישראל" "
 • ירמיהו לג כא: " "גם בריתי תפר את דוד עבדי מהיות לו בן מלך על כסאו ואת הלוים הכהנים משרתי" "
 • ירמיהו לו ל: " "לכן כה אמר ידוד על יהויקים מלך יהודה לא יהיה לו יושב על כסא דוד ונבלתו תהיה משלכת לחרב ביום ולקרח בלילה" "
 • ירמיהו מג י: " "ואמרת אליהם כה אמר ידוד צבאות אלהי ישראל הנני שלח ולקחתי את נבוכדראצר מלך בבל עבדי ושמתי כסאו ממעל לאבנים האלה אשר טמנתי ונטה את שפרורו עליהם" "
 • ירמיהו מט לח: " "ושמתי כסאי בעילם והאבדתי משם מלך ושרים נאם ידוד" "
 • ירמיהו נב לב: " "וידבר אתו טבות ויתן את כסאו ממעל לכסא מלכים אשר אתו בבבל" "
 • יחזקאל א כו: " "וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כסא ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה" "
 • יחזקאל י א: " "ואראה והנה אל הרקיע אשר על ראש הכרבים כאבן ספיר כמראה דמות כסא נראה עליהם" "
 • יחזקאל כו טז: " "וירדו מעל כסאותם כל נשיאי הים והסירו את מעיליהם ואת בגדי רקמתם יפשטו חרדות ילבשו על הארץ ישבו וחרדו לרגעים ושממו עליך" "
 • יחזקאל מג ז: " "ויאמר אלי בן אדם את מקום כסאי ואת מקום כפות רגלי אשר אשכן שם בתוך בני ישראל לעולם ולא יטמאו עוד בית ישראל שם קדשי המה ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם" "
 • יונה ג ו: " "ויגע הדבר אל מלך נינוה ויקם מכסאו ויעבר אדרתו מעליו ויכס שק וישב על האפר" "
 • חגי ב כב: " "והפכתי כסא ממלכות והשמדתי חזק ממלכות הגוים והפכתי מרכבה ורכביה וירדו סוסים ורכביהם איש בחרב אחיו" "
 • זכריה ו יג: " "והוא יבנה את היכל ידוד והוא ישא הוד וישב ומשל על כסאו והיה כהן על כסאו ועצת שלום תהיה בין שניהם" "
 • דברי הימים א יז יב: " "הוא יבנה לי בית וכננתי את כסאו עד עולם" "
 • דברי הימים א יז יד: " "והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד העולם וכסאו יהיה נכון עד עולם" "
 • דברי הימים א כב י: " "הוא יבנה בית לשמי והוא יהיה לי לבן ואני לו לאב והכינותי כסא מלכותו על ישראל עד עולם" "
 • דברי הימים א כח ה: " "ומכל בני כי רבים בנים נתן לי ידוד ויבחר בשלמה בני לשבת על כסא מלכות ידוד על ישראל" "
 • דברי הימים א כט כג: " "וישב שלמה על כסא ידוד למלך תחת דויד אביו ויצלח וישמעו אליו כל ישראל" "
 • דברי הימים ב ו י: " "ויקם ידוד את דברו אשר דבר ואקום תחת דויד אבי ואשב על כסא ישראל כאשר דבר ידוד ואבנה הבית לשם ידוד אלהי ישראל" "
 • דברי הימים ב ו טז: " "ועתה ידוד אלהי ישראל שמר לעבדך דויד אבי את אשר דברת לו לאמר לא יכרת לך איש מלפני יושב על כסא ישראל רק אם ישמרו בניך את דרכם ללכת בתורתי כאשר הלכת לפני" "
 • דברי הימים ב ז יח: " "והקימותי את כסא מלכותך כאשר כרתי לדויד אביך לאמר לא יכרת לך איש מושל בישראל" "
 • דברי הימים ב ט ח: " "יהי ידוד אלהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על כסאו למלך לידוד אלהיך באהבת אלהיך את ישראל להעמידו לעולם ויתנך עליהם למלך לעשות משפט וצדקה" "
 • דברי הימים ב ט יז: " "ויעש המלך כסא שן גדול ויצפהו זהב טהור" "
 • דברי הימים ב ט יח: " "ושש מעלות לכסא וכבש בזהב לכסא מאחזים וידות מזה ומזה על מקום השבת ושנים אריות עמדים אצל הידות" "
 • דברי הימים ב יח ט: " "ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה יושבים איש על כסאו מלבשים בגדים וישבים בגרן פתח שער שמרון וכל הנביאים מתנבאים לפניהם" "
 • דברי הימים ב יח יח: " "ויאמר לכן שמעו דבר ידוד ראיתי את ידוד יושב על כסאו וכל צבא השמים עמדים על ימינו ושמאלו" "
 • דברי הימים ב כג כ: " "ויקח את שרי המאות ואת האדירים ואת המושלים בעם ואת כל עם הארץ ויורד את המלך מבית ידוד ויבאו בתוך שער העליון בית המלך ויושיבו את המלך על כסא הממלכה" "
 • תהלים ט ה: " "כי עשית משפטי ודיני ישבת לכסא שופט צדק" "
 • תהלים ט ח: " "וידוד לעולם ישב כונן למשפט כסאו" "
 • תהלים יא ד: " "ידוד בהיכל קדשו ידוד בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם" "
 • תהלים מה ז: " "כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך" "
 • תהלים מז ט: " "מלך אלהים על גוים אלהים ישב על כסא קדשו" "
 • תהלים פט ה: " "עד עולם אכין זרעך ובניתי לדר ודור כסאך סלה" "
 • תהלים פט טו: " "צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך" "
 • תהלים פט ל: " "ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמים" "
 • תהלים פט לז: " "זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי" "
 • תהלים פט מה: " "השבת מטהרו וכסאו לארץ מגרתה" "
 • תהלים צג ב: " "נכון כסאך מאז מעולם אתה" "
 • תהלים צד כ: " "היחברך כסא הוות יצר עמל עלי חק" "
 • תהלים צז ב: " "ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו" "
 • תהלים קג יט: " "ידוד בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה" "
 • תהלים קכב ה: " "כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד" "
 • תהלים קלב יא: " "נשבע ידוד לדוד אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא לך" "
 • תהלים קלב יב: " "אם ישמרו בניך בריתי ועדתי זו אלמדם גם בניהם עדי עד ישבו לכסא לך" "
 • איוב לו ז: " "לא יגרע מצדיק עיניו ואת מלכים לכסא וישיבם לנצח ויגבהו" "
 • משלי ט יד: " "וישבה לפתח ביתה על כסא מרמי קרת" "
 • משלי טז יב: " "תועבת מלכים עשות רשע, כי בצדקה יכון כסא" "  - בזכות מעשי צדק תתייצב מלכותם.
 • משלי כ ח: " "מלך יושב על כסא דין, מזרה בעיניו כל רע" "
 • משלי כ כח: " "חסד ואמת יצרו מלך, וסעד בחסד כסאו" " (ראו כיסא מלך ).
 • משלי כה ה: " "הגו רשע לפני מלך, ויכון בצדק כסאו" " יש להסיר את הרשעים מתפקידים ציבוריים כדי לייצב את כוחו של השלטון ( פירוט ).
 • משלי כט יד: " "מלך שופט באמת דלים, כסאו לעד יכון" "
 • איכה ה יט: " "אתה ה' לעולם תשב, כסאך לדר ודור" "
 • אסתר א ב: " "בימים ההם כשבת המלך אחשורוש על כסא מלכותו אשר בשושן הבירה" "
 • אסתר ג א: " "אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן בן המדתא האגגי וינשאהו וישם את כסאו מעל כל השרים אשר אתו" "
 • אסתר ה א: " "ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמד בחצר בית המלך הפנימית נכח בית המלך והמלך יושב על כסא מלכותו בבית המלכות נכח פתח הבית" "
 • נחמיה ג ז: " "ועל ידם החזיק מלטיה הגבעני וידון המרנתי אנשי גבעון והמצפה לכסא פחת עבר הנהר" "

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2008-03-15.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:כיסא - משל לכוחו של השליט

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/kise