הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


חסד = מעבר לחובה

עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: חסד
ראה מקורות נוספים בערכי לשון הקודש ערך: חסד

המילה חסד מציינת מעשה של עזרה לזולת.

ה' עושה חסד עם בני אדם, כלומר עוזר להם:

 • לוט, (בראשית יט יט): "הנה נא מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי"( פירוט )
 • אברהם (ויצחק), (בראשית כד יב): "ה', אלהי אדני אברהם! הקרה נא לפני היום, ועשה חסד עם אדני אברהם"
 • יעקב, (בראשית לב יא): "קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות"
 • יוסף, (בראשית לט כא): "ויהי ה' את יוסף, ויט אליו חסד , ויתן חנו בעיני שר בית הסהר"
 • עם ישראל, (שמות טו יג): "נחית בחסדך עם זו גאלת, נהלת בעזך אל נוה קדשך", (ישעיהו נד ח): "בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם רחמתיך אמר גאלך ה'", (איכה ג כב): "חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו".
 • כל שומר מצוות, (שמות כ ה): "ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי"( פירוט )
 • בית אלימלך, (רות ב כ): "ותאמר נעמי לכלתה: ברוך הוא לה' אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים ותאמר לה נעמי קרוב לנו האיש מגאלנו הוא"
 • ובית דוד, (שמואל ב ז טו): "וחסדי לא יסור ממנו, כאשר הסרתי מעם שאול אשר הסרתי מלפניך", (שמואל ב כב נא): "מגדיל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם"

אנשים עושים חסד עם אנשים אחרים, כלומר עוזרים להם:

 • (בראשית כ יג): "זה חסדך אשר תעשי עמדי: אל כל המקום אשר נבוא שמה, אמרי לי אחי הוא"( פירוט )
 • (בראשית כא כג): "השבעה לי באלהים הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרתה בה"
 • (בראשית מ יד): "כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך, ועשית נא עמדי חסד , והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה"
 • (שופטים א כד): "ויראו השמרים איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו: הראנו נא את מבוא העיר ועשינו עמך חסד"
 • (שופטים ח לה): "ולא עשו חסד עם בית ירבעל גדעון ככל הטובה אשר עשה עם ישראל"
 • (רות א ח): "ותאמר נעמי לשתי כלתיה: לכנה שבנה אשה לבית אמה, יעשה ה' עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי"
 • (רות ג י): "ויאמר: ברוכה את לה' בתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים אם דל ואם עשיר"
 • (שמואל א טו ו): "ויאמר שאול אל הקיני... ואתה עשיתה חסד עם כל בני ישראל בעלותם ממצרים"
 • (שמואל א כ ח): "ועשית חסד על עבדך כי בברית ה' הבאת את עבדך עמך; ואם יש בי עון המיתני אתה ועד אביך למה זה תביאני"
 • שמואל א כ יד: " "ולא אם עודני חי ולא תעשה עמדי חסד ה' ולא אמות;" "ולא תכרת את חסדך מעם ביתי עד עולם ולא בהכרת ה' את איבי דוד איש מעל פני האדמה" "
 • (שמואל ב ב ה): "וישלח דוד מלאכים אל אנשי יביש גלעד ויאמר אליהם ברכים אתם לה' אשר עשיתם החסד הזה עם אדניכם עם שאול ותקברו אתו"
 • (שמואל ב ג ח): "ויחר לאבנר מאד על דברי איש בשת ויאמר הראש כלב אנכי אשר ליהודה? היום אעשה חסד עם בית שאול אביך אל אחיו ואל מרעהו ולא המציתך ביד דוד ותפקד עלי עון האשה היום"
 • (שמואל ב ט ז): "ויאמר לו דוד: אל תירא, כי עשה אעשה עמך חסד בעבור יהונתן אביך, והשבתי לך את כל שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שלחני תמיד"
 • (שמואל ב י ב): "ויאמר דוד: אעשה חסד עם חנון בן נחש כאשר עשה אביו עמדי חסד , וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו ויבאו עבדי דוד ארץ בני עמון"
 • (שמואל ב טז יז): "ויאמר אבשלום אל חושי: זה חסדך את רעך? למה לא הלכת את רעך?"( פירוט )
 • (מלכים א ב ז): "ולבני ברזלי הגלעדי תעשה חסד והיו באכלי שלחנך, כי כן קרבו אלי בברחי מפני אבשלום אחיך"
 • (מלכים א כ לא): "ויאמרו אליו עבדיו הנה נא שמענו כי מלכי בית ישראל כי מלכי חסד הם נשימה נא שקים במתנינו וחבלים בראשנו ונצא אל מלך ישראל אולי יחיה את נפשך"
 • (דברי הימים ב כד כב): "ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו"
 • (אסתר ב ט): "ותיטב הנערה בעיניו ותשא חסד לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת מנותה לתת לה ואת שבע הנערות הראיות לתת לה מבית המלך וישנה ואת נערותיה לטוב בית הנשים"( פירוט )
 • (אסתר ב יז): "ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי"( פירוט )
 • (דניאל א ט): "ויתן האלהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים"
 • (עזרא ז כח): "ועלי הטה חסד לפני המלך ויועציו ולכל שרי המלך הגברים"
 • (נחמיה יג יד): "זכרה לי אלהי על זאת ואל תמח חסדי אשר עשיתי בבית אלהי ובמשמריו"
 • (זכריה ז ט): "כה אמר ה' צבאות לאמר משפט אמת שפטו וחסד ורחמים עשו איש את אחיו"

וגם עם ישראל עושה חסד עם ה':

 • (ירמיהו ב ב): "הלך וקראת באזני ירושלם לאמר כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"( פירוט )

לפי המפרשים, בלשון המקרא ישנו הבדל בין שני סוגים של עזרה לזולת: עזרה לזולת הנובעת מחובה, כגון התחייבות או הכרת טובה - נקראת אמת ; ועזרה לזולת שהיא מעבר לחובה נקראת חסד :

ראו גם חסד - אמת .

יש שפירשו שהמילה חסד משמשת גם במשמעות של חרפה (ראו: חסד = לובן = בושה = מעשה מביש ):

 • (ויקרא כ יז): "ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא ונכרתו לעיני בני עמם ערות אחתו גלה עונו ישא".
 • (משלי כה י): "פן יחסדך שמע, ודבתך לא תשוב"( פירוט ).

לעיון נוסף

עריכה


תגובות

עריכה

ספר ויקרא פרק כ כתוב:

(יז) וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אֲחֹתוֹ בַּת אָבִיו אוֹ בַת אִמּוֹ וְרָאָה אֶת עֶרְוָתָהּ וְהִיא תִרְאֶה אֶת עֶרְוָתוֹ חֶסֶד הוּא וְנִכְרְתוּ לְעֵינֵי בְּנֵי עַמָּם עֶרְוַת אֲחֹתוֹ גִּלָּה עֲוֹנוֹ יִשָּׂא:

חֶסֶד הוּא = בהפוכה לאמור במקום זה שהיית אמור לעשות חסד אתה מחוייב לעשות חסד כי אתה בחובה במינוס ולא בזכות

לאמור כאילו היה כאן גזל חסד ואתה עליך להשיב את החסד לאלהים ועד אז תישא את עוונך

-- daian moshe, 2013-05-30 20:12:29


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:חסד - מעבר לחובה

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2013-05-31.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/xs