ביאור:וכי יעקב מתנה את אמונתו?

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
לפרשת ויצא

בראשית, כח', 20: "וידר יעקב נדר לאמר אם-יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן-לי לחם לאכל ובגד ללבש. 21 ושבתי בשלום אל-בית אבי והיה יהוה לי לאלהים. 22 והאבן הזאת אשר-שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן-לי עשר אעשרנו לך".

השאלה: וכי יעקב מתנה את אמונתו, זו שהונחלה לו מאברהם ומיצחק?

תשובות:

רש"י: "והיה ה' לי לאלהים - שיחול שמו עלי מתחלה ועד סוף שלא ימצא פסול בזרעי כמ"ש אשר דברתי לך והבטחה זו הבטיח לאברהם שנאמר להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך (לעיל יז) (זרעך מיוחס שלא ימצא בו שום פסול)".

רמב"ן: "והיה ה' לי לאלהים - איננו תנאי כדברי רש"י, אבל הוא נדר, וענינו אם אשוב אל בית אבי אעבוד השם המיוחד בארץ הנבחרת במקום האבן הזאת שתהיה לי לבית אלהים ושם אוציא את המעשר. ויש בענין סוד ממה שאמרו (כתובות קי:) כל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה".

ליקוטי אנשי שם: "העירו המפרשים דמשמע מלשונו דאם לא יתקיימו בו התנאים האלו לא יהי' לו ח"ו ה' לאלהים ויתכן עפ"י מ"ש לקמן סו"פ ברכה דשם אלהים היינו ההנגה הטבעית. ושם הוי' ב"ה היינו ההנהגה הניסיית. וידוע מחז"ל ע"פ ואתחנן אל ה' וגו' דהצדיקים שואלים מה' מתנות חנם ולא דרך נס כפרש"י שם. כדי שלא לנכות מזכויותיהם לעוה"ב וז"ש אם יהי' אלהים עמדי אם יתנהג עמי בדרך הטבע ושמרניבדרך הזה אשר אנכי בעצמי הולך ומשתדל בפעולה הטבעיית למצוא מקום מנוס ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום וגו' שהם דברים הרגילים בטבע. מ"מ אנכי מכיר ויודע שבהשגחה פרטית מאת ה' היתה לי זאת ולא ממערכות הכו"מ".

כלומר, רש"י מדגיש שכבר מלכתחילה ה' הוא לו לאלוהים, רמב"ן אומר שה' יהיה לו לאלהים דווקא בישראל, שמי שגר בחו"ל כאילו אין לו אלוה, וליקוטי אנשי שם מפרידים בין הנהגה טבעית וניסית ואומרים שיעקב ביקש הנהגה טבעית, שאף על פי כן ידע שהיא השגחה פרטית.

לדעתי התשובה היא פשוטה והקרוב ביותר אליה הוא הרמב"ן - והיא אומרת, שיש לקרוא את הכתוב במלואו, שהרי לא נכתב רק כי ה' יהיה לו לאלהים, אלא גם שיעבוד את ה' במקום הזה ויעשר לו. אם כך יש להבין את הפסוק הראשון כתוצאה של כורח הנסיבות; ברור שיעקב תמיד יאמין בה' בכוח, אבל לעובדו בפועל, ובמיוחד במקום הזה, זאת יוכל לעשות רק אם יסיעו אלוהים לשוב שמה. מכאן נלמד: יש הבדל בין להאמין בה' בלבד ובין לעובדו בצורה מסודרת, בין בכוח ובין בפועל.


מקורותעריכה

על-פי מאמר של חגי הופר שפורסם לראשונה בhoffer1 @ netvision.net.il וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-11-22.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/prqim_t0128_2