ביאור:מלכים א א כא

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

והייתי אני ובני שלמה חטאיםעריכה

כאשר ניסה אדוניהו לתפוס את השלטון, בת שבע פנתה אל דוד וטענה כי אם אדוניהו ימלוך:

(מלכים א א כא): "והיה כשכב אדני המלך עם אבתיו, והייתי אני ובני שלמה חטאים"

המשמעות הפשוטה של הפסוק היא "כשתמות, נהיה חוטאים"; אולם משמעות זו אינה אפשרית, שהרי חטאיו של אדם תלויים במעשיו ולא במעשיהם של אחרים!

1. יש שפירשו, שהמשמעות המקורית של השורש חטא היא חיסרון (ראו חטא ), ולפי זה בת-שבע מתכוונת להגיד, שאם דוד לא יפעל מייד, הוא עלול למות ואז היא ושלמה ייפגעו ויהיו " "חסרים ומנועין מן הגדולה" " ( רש"י ), כלומר מגורשים מהשלטון, או אפילו " "חסרים מן העולם, כי ימלוך אדוניה וישלח בנו יד" " ( מצודות ).

 • אולם, זוהי משמעות נדירה למדי של השורש חטא . בדרך-כלל, השורש חטא מציין מעשה רע.

2. יש שפירשו, שהמילה חטא מציינת גם עונש, כמו ב (ויקרא כד טו): "ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו". לפי זה, בת-שבע אומרת שלאחר מותו של דוד, הם יהיו חייבי מיתה, אדוניהו יעניש אותם כאילו שחטאו (ע"פ רלב"ג, דעת מקרא) .

3. יש שפירשו, שבת-שבע התכוונה להגיד לדוד "אם תמות לפני שתדאג לקיים את ההבטחה לשלמה, אתה תהיה חוטא", אולם מפני כבודו של דוד היא אמרה "אנחנו נהיה חוטאים" (רד"ק בשם 'יש מפרשים') . דוגמה לסגנון דיבור זה ניתן למצוא ב (שמואל ב יד ט): "ותאמר האשה התקועית אל המלך 'עלי אדני המלך העון ועל בית אבי, והמלך וכסאו נקי'"- היא אומרת שהעוון עליה, אך למעשה מתכוונת להגיד שהמלך יהיה חוטא אם לא ידאג לטפל בעניינה.

4. יש שפירשו, שהמשפט " והיינו... חטאים " משמעו "ניחשב לחוטאים", ייפתח נגדנו תיק פלילי. ייתכן שהכוונה לתיק חדש שאדוניהו יפתח מעצם העובדה שהם מתחרים על השלטון (בגלל השבועה של דוד ) - כל אדם שמתחרה בשלטון נחשב אוטומטית ל"חוטא" בעיני השלטון; וייתכן שהכוונה לתיק של ניאוף, שאדוניהו יפתח מחדש כדי להוכיח שבת-שבע היא נואפת ולכן היא ובנה פסולים מהמלוכה: " "בשכב המלך עם אבותיו, אדוניהו יבקש תואנה להמית את בת שבע ואת שלמה. ורמזה בזה כי אז יזכור עניין בת-שבע ואוריה ויאמר שזנתה תחת בעלה בחייו וידון אותה למות על זה. גם יאמר כי שלמה בחטא יחמתהו אמו ובזה ימית האם והבן ויתפרסם בעולם החטא ההוא שהיה מכוסה ונעלם" " (אברבנאל) , " "חטא דוד עם בת שבע לא היה מכוסה ונעלם, אלא שימש סלע מחלוקת עוד בימי דוד האחרונים. אמנם, נתן הנביא העניק מחילה אלוקית לדוד... אך מסתבר כי היו רווחות גם השקפות אחרות על כך וכי הקיטרוג על דוד לא פסק. כל עוד החזיק דוד ברסן השלטון, לא יכלה ההתמרמרות לבוא לכלל ביטוי ציבורי. אך רק התערער שלטונו לשעה קלה בזמן מרד אבשלם, ומייד פרצה בכל אכזריותה מפי שמעי בן גרא: "צא צא איש הדמים ואיש הבליעל", וכבר פרשו פרשנים ראשונים את הביטוי "איש הבליעל" כמכוון למעשה דוד עם בת שבע... בין מרד אבשלום לניסיון התמלכותו של אדוניהו עבר זמן מועט, הפרשה עדיין לא נשכחה, בודאי לא על ידי אדוניהו שביקש לנצל כל נימוק אפשרי כדי לחזק את טענתו למלוכה תחת אביו ולמנוע את השלטון משלמה, הבן לאותם נישואים בתחילתם בחטא. ייתכן שקללת שמעי רומזת על כך כי כבר בשעתו השתמש אבשלום בעניין זה כבחומר תעמולה לטובתו. מכל מקום דבר בת שבע לדוד שאם אדוניהו יגיע למלוכה יהיו היא ובנה שלמה "חטאים", מעידים כי אדוניהו עשה שימוש בנימוק זה בחתירתו לשלטון." " ( אריה ברטל, בית מקרא עה )

מאמרים נוספים - באדיבות גוגלעריכה

 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א : וְהָיָה כִּשְׁכַב אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ עִם אֲבֹתָיו וְהָיִיתִי אֲנִי וּבְנִי שְׁלֹמֹה חַטָּאִים" (כ - כא). ... ( cache )
 • פרק שלישי : עיצוב הדמויות בדרך עקיפה : דיבור : וְהָיָה כִּשְׁכַב אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ עִם אֲבֹתָיו (מלכים א א כא-טז). שיא של נימוס יש בביטוי המלך לעולם יחיה, החוזר ונשנה במקרא בעיקר בפניות ... ( cache )
 • כפשוטו - פירוש לתנ"ך - ספר מלכים א - פרק א' : כ ואתה אדני המלך עיני כל ישראל עליך להגיד להם מי ישב על כסא אדני המלך אחריו כא והיה כשכב אדני המלך עם אבתיו והייתי אני ובני שלמה חטאים כב והנה עודנה מדברת ... ( cache )
 • בס"ד : "חֵטְא" פירושו גם "חסרון", כמו שאומרת בת שבע לדוד המלך: " והיה כִּשְׁכַב אֲדֹנִי המלך עִם אֲבֹתָיו (ואדֹניהו ימלוך תחתיו), ... ( cache )
 • מראה מקומות מלכים א פרקים א עד ג : ... כ) ואתה אדני המלך עיני כל ישראל עליך להגיד להם מי ישב על כסא אדני המלך אחריו : כא) והיה כשכב אדני המלך עם אבתיו והייתי אני ובני שלמה חטאים: ... ( cache )
 • קטיף.נט :: שבת ופסח - זכר ליציאת מצרים בבחינות שונות : החטאת מעידה על חטא וחסרון ["חֵטְא" משמעו גם "חסרון", כמו שאומרת בת שבע לדוד: " והיה כִּשְׁכַב אֲדֹנִי המלך עִם אֲבֹתָיו (ואדֹניהו ימלוך תחתיו) ... ( cache )
 • פרשת חיי שרה - הפטרה - גיליונות נחמה ליבוביץ : ד"ה והייתי אני ובני שלמה חטאים : רצונו לומר: נענשים, כי מפני שידע אדוניה, ... או יהיה הרצון בזה: והייתי אני ובני שלמה חטאים , אם לא נגלה את אזנך על זה בחייך, ... ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : והייתי אני ובני שלמה חטאים . רש"י: ד"ה חטאים: חסרים ומנועים מן הגדולה כמו (שופטים ... או יהיה הרצון בזה: והייתי אני ובני שלמה חטאים , אם לא נגלה את אזנך של זה ... ( cache )
 • ממעינה של תורה פרשת השבוע פרשת כי תצא : ... (כי פירוש המילה חטא היא מלשון חסרון כפי שאמרה בת שבע לדוד המלך והייתי אני ובני שלמה חטאים - חסרים מהמלוכה הועיל ואדוניהו מבקש למלוך בחיי אביו) שאין עליו ... ( cache )
 • חוברת ג', תשנ"ו : ... במקום "ואל אראה ברעתך"; "והייתי אני ובני שלמה חטאים " (מלכים א' א', כא) - " ויש מפרשים כנגד דוד אמרה אלא שכנתה מפני כבודו"; "ברך אלקים ומות" (איוב ב', ט). ... ( cache )
 • "Likutei Mohoron" : אני ובני שלמה חטאים ". מן הארץ, הינו ארץ העליונה, בחינת השכינה: צא ויהי ידיו אמונה עד בא השמש (שמות י"ז): כייש כמה מיני אמונה, יש אמונה שהוא רק בלב. ... ( cache )
 • פרקי אבות ֲ» ארכיון ֲ» פרק ב- משנה ח : ויראת חטאו פירושה חסרון, כמו והייתי אני ובני שלמה חטאים (מלכים א, א) כלומר חסרים , לכן כל מי שירא וחרד על חסרון חכמתו - חכמתו מתקיימת. ... ( cache )
 • עולם התנ"ך : (מ"א א כא) אני ובני שלמה חטאים , חסרים., אנכי אחסרנה, אם חסרה חסרה לי, שמידי תבקשנה: אנכי אחטנה - תרגומו: דהות שגיא ממנינא. שהיתה נפקדת ומחוסרת, כמו (במדבר ... ( cache )
 • ישיבת כרם ביבנה : חטא משמעותו חסרון כמו "והייתי אני ובני שלמה חטאים " (מלכים א' א', כב'), היינו חסרים, ואת החסרונות שבבריאה עשה הקב"ה, ואנו צריכים לתקנם, וזו המשמעות שאמרו ... ( cache )
 • גיליונות נחמה ליבוביץ : בביאור " אני ובני שלמה חטאים ". תצוגה מקדימה. לדף הראשי | שנתון התשובות | קישורים | חיפוש מתקדם · קבוצת דיון | כל ההפטרות | מאגר ספרות הקודש ... ( cache )
 • מלכים א' פרק א' : בת שבע פונה אל דוד וטוענת: "והייתי אני ובני שלמה חטאים ". פרשנים רבים טוענים, שמילים אלה של בת שבע, מעידות על הסכנה בפניה עומדים ... ( cache )
 • ימים נוראים - ליקוטים מהספר נתיבי אור א-ת - הרב נסים יגן : 11 ספטמבר 2008 ... "והייתי אני ובני שלמה חטאים " (מלכים א',א',כ"א), פרוש ג€“ חסרים. "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" (קוהלת ז',כ'), אומר רבי חיים ... ( cache )
 • אבנט בד : כי מלח �חטא� הוראתו חסרון ע�ד (מלכים א' אי) והייתי אני ובני שלמה חטאים ,. וזהו ועתה פן ישלח ירו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם (עיין לקמן) *) , כי מאז ... ( cache )
 • ד"ר שמחה פישר : "והייתי אני ובני שלמה חטאים ". רד"ק : "ויש מפרשים כנגד דוד אמרה, אלא ששינתה מפני כבודו" (של דוד) לפי פירוש זה של רד"ק היא בעצם התכוונה לגמר שאתה דוד תהיה ... ( cache )
 • באורי אגדות חגיגה טו ע"ב : אך יראת חטא היא בפשיטות שמתירא שלא יהיה חסר, כי חטא הוא מלשון חסר כמ"ש (מלכים א א) והייתי אני ובני שלמה חטאים , והיינו שלא יחסר לו הענין האלקי כמ"ש (דברים ... ( cache )
 • braishis5761.html : (מלכים-א א') "והייתי אני ובני שלמה חטאים ", מן הארץ, היינו ארץ העליונה, בחינת השכינה, עד כאן לשון רביז"ל. והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה רביז"ל מדבר כאן מסוד ... ( cache )
 • ליקוטי מוהר"ן - חלק א - רבי נחמן מברסלב ! להצליח בכח המחשבה - הכל ... : ... ונתעלה כל הניצוצות אנכי אשמח בה' יתמו ונשלמו כל החטאים, הינו החסרונות כמו שכתוב: "והייתי אני ובני שלמה חטאים " מן הארץ הינו ארץ העליונה בחינת . ...
 • השמטות : בגיןד איהו גריעות סגיאה דהא חטאת לישנא דגריעא הוא דכתיב והייתי אני ובני שלמה חטאים . וכל חד עז בת שנתו מסטרא דשמאלא. וההוא פר דורון לעילא איהו לצדיק דאפרידו ... ( cache )
 • באורי אגדות שבת : לתקן הקלקול באותו זמן, אמנם ידוע מאמר בת- שבע, כי אם ימלוך אדוניה והייתי אני ובני שלמה חטאים [מל"א א', כא] כי סימן זה היה בידם, שאם ימלוך שלמה, ... ( cache )
 • פוקדי עוון אבות : א משמעות רחבה יותר, בת שבע אומרת לדוד: "והיה כשכב אדוני המלך עם אבותיו, והייתי אני ובני שלמה חטאים " (מלכ"א א:כא), אין כאן מקום להבין "חטאים" במשמעות חוטאים. ... ( cache )
 • ספר עשרה מאמרות : או יאמר לך לבדך בעולם העליון אין שם פגם במעשה התחתונים חסרון שלמותך ויהיה חטאתי מלשון אני ובני שלמה חטאים אך הפגם בעצם מגיע לעולם המשרתים שזכרנו ולמה שבעון ... ( cache )
 • ספר מגיד מישרים : כמה דאת אמר והייתי אני ובני שלמה חטאים , והיינו דקאמר כי לקחה מיד ה' כלומר דפורענות נחית עליה מסטרא דגבורה, והשתא תתנחם ותיסב מיד סתם דהיא יד הגדולה דהיינו ... ( cache )
 • ספר הזוהר : ... בגין חובי עלמי דגרמו האי, לאשמת העם ודאי, ולא לאשמה דיליה, יחטא, יגרע טוביה ודאין דיניה בכלא, כמה דאת אמר (מ"א א כא) והייתי אני ובני שלמה חטאים . ...

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-05-27.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:והייתי אני ובני שלמה חטאים

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/mlkima/ma-01-21