ביאור:השכר על כיבוד הורים ושילוח הקן

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

תניא דבי ר' יעקב אומר: אין לך כל מצוה ומצוה שבתורה שמתן שכרה בצדה שאין תחיית המתים תלויה בה.
בכבוד אב ואם כתיב (דברים ה טו) "למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך",
בשילוח הקן כתיב "למען ייטב לך והארכת ימים".
הרי שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות ועלה ושלח את האם ולקח את הבנים ובחזרתו נפל ומת היכן אריכות ימיו של זה והיכן טובתו של זה?
אלא למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך ולמען ייטב לך לעולם שכולו טוב.
...אמר רב יוסף אלמלא דרשיה אחר אם היה לומד אלישע בן אבויה (המכונה 'אחר' לגנאי) להאי קרא כרבי יעקב בר ברתיה לא חטא.
חולין קמב א, קידושין לט ב


על הרבה מצוות נאמר "למען ירבו ימיכם", "למען יאריכון ימיך"?

בכל המקומות האלו ניכר שמדובר על העם ככלל (כי מוזכר "על האדמה" או "וימי בניכם"), ולא על ימיו של אדם פרטי.
קיומו של עם תלוי ביכולתו לזכור את שורשיו, וכך באופן טבעי, אם נקיים את המצוות, העם יאריך ימים.


המדרש לעיל מבאר, שלמרות שבשתי המצוות לעיל נראה שמדובר בשכר לאדם פרטי, אין בתורה מתן שכרן של מצוות בעולם הזה. גם כאן הכונה לאריכות ימים במובן הלאומי ובדרך הטבע:

  • בזכות כיבוד ההורים תמשיך שרשרת הדורות המעבירה את מסורת עמנו.
  • שילוח הקן ישריש בנו את ההכרה שאין לפגוע ברצף הדורות, אפילו בעופות, וקל וחומר לבני אדם.

הקבלה בין טעמי המצווה לשכר המובטחעריכה

יש המקבילים בין טעמי הרמב"ן לשילוח הקן לבין השכר שמובטח עליה:

  • כנגד הטעם שזה מחנך אותנו להיות טובים - "למען ייטב לך"
  • כנגד הטעם של המשך קיום העולם - "והארכת ימים"

אפשר באופן דומה גם לאמר על מצוות קיום הורים:

  • כיבוד הורים הוא בסיס להכרת הטוב. בלעדי הוריו הבן לא היה נולד ולא מתקיים. - כנגד הכרת הטוב: "למען ייטב לך"
  • בזכות כיבוד ההורים הולכים הבנים בדרכי אבותיהם והמסורת ממשיכה - "למען יאריכון ימיך"

מקורותעריכה

  • איתי אליצור במוסף שבת של מקור ראשון, כי תצא, תשס"ז
  • מקור להקבלה בין טעמי המצווה לשכר?