ביאור:במדבר ה י

פירוש חומש רב פנינים - טעם לברכת נתינת תרומות ומעשרות - וקשה להבין מאיזה אופן תהיה הברכה הזאת שכאשר יתן לכהן יהיה לו על ידי זה ממון הרבה. אך בא וראה שאלה אחרת עצומה מזה מדוע מנע הקב׳׳ה משבט לוי הכהנים והלוים חלק ונחלה בארץ, רק שיהיו עיניהם נשואות למתנת בשר ודם, ונראה כאלו הישראל הוא אדון שדהו וכרמו והכהנים הלוים יבואו לבקש מהם התרומה והמעשר, מדוע ככה יבזה הקב׳׳ה שבטו הנבחר והקדוש מכל שבטי ישראל. טעמים רבים נאמרים בזה במפרשי התורה, ושנים מהם נבאר פה בקצרה, א) רצה הקב׳׳ה שהכהנים והלוים לא יהיו טרודים בעבודת שדה וכרם לחרוש ולזרוע ולקצור ויתר עבודת שדה וכרם... (ע׳׳ש). ועוד טעם אחר כי התרומה והמעשר צוה הקב׳׳ה לתת לכהנים והלוים והכל לטובת ישראל, כי כל בני ישראל צריכים השפעת הברכה והטוב אבל אין בכחם להשיגם, אבל שבט לוי כהני ה׳ משרתי אלהינו ידם רב להם ליגע בצינור השפע ולהוריד הברכה, אכן מה יהיה ומה נעשה אם יראה הלוי להמשיך הברכה והשפעת הטובה רק לעצמו לשדהו ולכרמו, ומה לו לאחרים, לכן אמר ה׳ אל אהרן בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם, כי אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל, חלקך ונחלתך יהיה מפוזר בכל חלקי בני ישראל, וכאשר אברך אתכם שיהיה לכם תבואות הרבה, דהיינו שיהיה לכם הרבה תרומות ומעשרות אצטרך לברך תחלה את עמי בני ישראל שיהיה להם שפע ברכה ותבואות הרבה ממילא תהיה הברכה לכם ג׳׳כ ועיקר הברכה הוא לשבט לוי, רק בהכרח בשביל הלוי מתברך ג׳׳כ הישראל, ומי שאינו נותן לכהנים והלוים התרומה והמעשר באיזה אופן תבא ברכה אליו, ע׳׳כ יפה אמר הכתוב איש אשר יתן לכהן המגיע לו, לו יהיה ממון הרבה, כי מחמת ברכת הכהן יתברך גם הוא, ומכלל הן אתה שומע לאו.