הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

המושג "נפש" מציין את החיים, במיוחד את הצד הגופני שלהם. לכן, כשרוצים להגיד, בלשון המקרא, שמישהו רצה להרוג את רעהו - משתמשים בביטוי "ביקש את נפשו", כלומר - חיפש את המקום שבו הוא חי, כדי לקחת את חייו ממנו:

 • שמות ד יט: " "ויאמר ה' אל משה במדין 'לך שב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך" '"
 • שמואל א כ א: " "ויברח דוד מנוות ברמה ויבא ויאמר לפני יהונתן 'מה עשיתי מה עוני ומה חטאתי לפני אביך כי מבקש את נפשי" ?'"
 • (שמואל א כב כג): "שבה אתי אל תירא, כי אשר יבקש את נפשי - יבקש את נפשך , כי משמרת אתה עמדי"כלומר - אותו אדם שרוצה להרוג אותי (שאול), רוצה להרוג גם אותך, ולכן כדאי שנישאר ביחד.
 • (שמואל א כג טו): "וירא דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו , ודוד במדבר זיף בחרשה"
 • (שמואל א כה כט): "ויקם אדם לרדפך ולבקש את נפשך , והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים את ה' אלהיך ואת נפש איביך יקלענה בתוך כף הקלע"- המקובלים פירשו שהכוונה לנשמה הנצחית, אך ע" פ הפשט הכוונה לחיים החומריים: אביגיל מאחלת לדוד, שבכל פעם שמישהו יבקש את נפשו כדי להרגו, תהיה נפשו שמורה במקום של חיים כך שלא יצליחו להרגו, ונפשם של אויביו תהיה במקום מסוכן כמו כף של מקלע- אבנים.
 • שמואל ב ד ח: " "ויבאו את ראש איש בשת אל דוד חברון ויאמרו אל המלך 'הנה ראש איש בשת בן שאול איבך אשר בקש את נפשך , ויתן ה' לאדני המלך נקמות היום הזה משאול ומזרעו" '"
 • (שמואל ב טז יא): "ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו 'הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי ואף כי עתה בן הימיני...'"
 • (מלכים א יט י): "ויאמר 'קנא קנאתי לה' אלהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל את מזבחתיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב; ואותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה'"
 • (ירמיהו ד ל): "ואתי שדוד מה תעשי כי תלבשי שני כי תעדי עדי זהב כי תקרעי בפוך עיניך לשוא תתיפי מאסו בך עגבים נפשך יבקשו"
 • (ירמיהו יא כא): "לכן כה אמר ה' על אנשי ענתות המבקשים את נפשך לאמר לא תנבא בשם ה' ולא תמות בידנו"
 • (ירמיהו יט ז): "ובקתי את עצת יהודה וירושלם במקום הזה והפלתים בחרב לפני איביהם וביד מבקשי נפשם ונתתי את נבלתם למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ"
 • (ירמיהו יט ט): "והאכלתים את בשר בניהם ואת בשר בנתיהם ואיש בשר רעהו יאכלו במצור ובמצוק אשר יציקו להם איביהם ומבקשי נפשם"
 • (ירמיהו כא ז): "ואחרי כן נאם ה' אתן את צדקיהו מלך יהודה ואת עבדיו ואת העם ואת הנשארים בעיר הזאת מן הדבר מן החרב ומן הרעב ביד נבוכדראצר מלך בבל וביד איביהם וביד מבקשי נפשם והכם לפי חרב לא יחוס עליהם ולא יחמל ולא ירחם"
 • (ירמיהו כב כה): "ונתתיך ביד מבקשי נפשך וביד אשר אתה יגור מפניהם וביד נבוכדראצר מלך בבל וביד הכשדים"
 • (ירמיהו לד כ): "ונתתי אותם ביד איביהם וביד מבקשי נפשם והיתה נבלתם למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ"
 • (ירמיהו לד כא): "ואת צדקיהו מלך יהודה ואת שריו אתן ביד איביהם וביד מבקשי נפשם וביד חיל מלך בבל העלים מעליכם"
 • (ירמיהו לח טז): "וישבע המלך צדקיהו אל ירמיהו בסתר לאמר 'חי ה' את אשר עשה לנו את הנפש הזאת אם אמיתך ואם אתנך ביד האנשים האלה אשר מבקשים את נפשך'"
 • (ירמיהו מד ל): "כה אמר ה' הנני נתן את פרעה חפרע מלך מצרים ביד איביו וביד מבקשי נפשו כאשר נתתי את צדקיהו מלך יהודה ביד נבוכדראצר מלך בבל איבו ומבקש נפשו"
 • (ירמיהו מו כו): "ונתתים ביד מבקשי נפשם וביד נבוכדראצר מלך בבל וביד עבדיו ואחרי כן תשכן כימי קדם נאם ה'"
 • (ירמיהו מט לז): "והחתתי את עילם לפני איביהם ולפני מבקשי נפשם והבאתי עליהם רעה את חרון אפי נאם ה' ושלחתי אחריהם את החרב עד כלותי אותם"
 • (תהלים לה ד): "יבשו ויכלמו מבקשי נפשי יסגו אחור ויחפרו חשבי רעתי"
 • (תהלים לח יג): "וינקשו מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות ומרמות כל היום יהגו"
 • (תהלים מ טו): "יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי"
 • (תהלים נד ה): "כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה"
 • (תהלים סג י): "והמה לשואה יבקשו נפשי יבאו בתחתיות הארץ"
 • (תהלים ע ג): "יבשו ויחפרו מבקשי נפשי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי"
 • (תהלים פו יד): "אלהים זדים קמו עלי ועדת עריצים בקשו נפשי ולא שמוך לנגדם"
 • וכן משלי כט י: "אנשי דמים ישנאו תם וישרים יבקשו נפשו" ( פירוט ).

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-08-25.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/bqjnfj