ביאור:בבלי מנחות דף יח

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

ור' יהודה סבר בהנך פליגי: 'להניח' - דברי הכל: פסול.
מאי טעמא? גזירה: מקצת דמו - אטו כל דמו.
וכל דמו - פסולא דאורייתא. דתניא:
אמר להם רבי יהודה:
אי אתם מודים לי, שאם הניחו למחר - שפסול, חישב להניחו למחר - נמי פסול?
ואתא ר' אלעזר למימר - אף בזו ר' אליעזר פוסל, וחכמים מכשירין.


וסבר ר' יהודה 'להניח מדמו למחר' - דברי הכל פסול?
והתניא:
אמר רבי כשהלכתי למצות מדותי אצל ר' אלעזר בן שמוע
...ואמרי לה: '...למצות מדותיו של ר' אלעזר בן שמוע...'
מצאתי יוסף הבבלי יושב לפניו, והיה חביב לו ביותר עד לאחת.
אמר לו: רבי, השוחט את הזבח להניח מדמו למחר מהו? אמר לו: כשר.
- ערבית? אמר לו: כשר. - שחרית? אמר לו: כשר. - צהרים? אמר לו: כשר.
- מנחה? אמר לו: כשר.
אלא שר' אליעזר פוסל.
צהבו פניו של יוסף הבבלי.
אמר לו יוסף: כמדומה אני שלא כיווננו שמועתינו - עד עתה.
אמר לו - רבי, הן... "אלא שר' יהודה - פסול"...
שנה לי וחזרתי על כל תלמידיו, ובקשתי לי חבר ולא מצאתי.
עכשיו ששנית לי "פסול" - החזרת לי אבידתי!
זלגו עיניו דמעות של רבי אלעזר בן שמוע של רבי אלעזר בן שמעו - דמעות.
אמר: אשריכם תלמידי חכמים, שדברי תורה חביבין עליכם ביותר!

(תהלים מזמור (קיט) 'אשרי תמימי דרך' אות מ) מָה אָהַבְתִּי תוֹרָתֶךָ! - כָּל-הַיּוֹם הִיא שִׂיחָתִי!
מֵאֹיְבַי - תְּחַכְּמֵנִי מִצְו‍ֹתֶךָ, כִּי לְעוֹלָם הִיא לִי.
מִכָּל מְלַמְּדַי הִשְׂכַּלְתִּי, כִּי עֵדְו‍ֹתֶיךָ - שִׂיחָה לִי.
מִזְּקֵנִים אֶתְבּוֹנָן - כִּי פִקּוּדֶיךָ נָצָרְתִּי....

קרא עליו המקרא הזה (תהלים מזמור (קיט) 'אשרי תמימי דרך') מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי וגו'
הא מפני שר' יהודה בנו של ר' אלעאי - ורבי אלעאי תלמידו של ר' אליעזר, לפיכך שנה לך משנת רבי אליעזר.
ואי סלקא דעתך - 'דברי הכל פסול' אתנייה - מאי 'החזרת לי אבידתי'? איהו - פלוגתא קאמר ליה?!
אלא מאי - 'כשר - ור' אליעזר פסול'? פוסל אתנייה!
אי הכי מאי הא מפני (פלוגתא)? אנן נמי פלוגתא קא מתנינן?
אלא לעולם 'דברי הכל - פסול' - אתנייה.
ומאי 'החזרת לי אבידתי'? - דהדר ליה מיהא שום פסלות בעולם:

משנה (? ?) לא יצקעריכה

מתני'

לא יצק לא בלל ולא פתת ולא מלח
ולא הניף לא הגיש או שפתתן פתים מרובות ולא משחן -
כשירה!

גמרא (על משנה ? ?)עריכה

גמ'

מאי 'לא יצק'?
אילימא: לא יצק כלל - עיכובא כתב בה?
אלא: לא יצק כהן - אלא זר.
אי הכי - לא בלל נמי: 'לא בלל כהן' - אלא זר. הא - לא בלל כלל פסולה?!

רש"יעריכה

ור' יהודה סבר - בשתיה הוא דפליגי רבנן משום דחישב במידי דלאו אורחיה אבל בלהניח דברי הכל פסולה:
גזירה - דמחשב להניח מקצת דמו אטו כל דמו וכל דמו פסולא דאורייתא הוא כדמפרש במסכת זבחים בפ' כל הפסולין (דף לו.) תרי קראי כתיבי בנותר כו':
למצות מדותי - לידע מיצוי תלמודיי ולשאל ספיקותיי:
למצות מדותיו - ללמד ולמצות מה שר' אלעזר חכם ממני:
והיה חביב - יוסף לרבי אלעזר וספרו בהלכות עד שהגיעו להלכה אחת של זבחים לשון אחר והיה חביב ליוסף כל מה שרבי אלעזר מלמדו עד שהגיעו להלכה אחת:
צהבו פניו - מחמת שמחה:
שלא כיווננו שמועתינו - כלומר דלא סליק לך אליבא דהילכתא כל דאמרי לך עד השתא:
רבי הן - כוונת וכוונת אלא משום הכי צהבו פני השתא שר' יהודה פסול שנה לי:
ולא מצאתי - והייתי מתיירא שמא שכחתי:
הא מפני - הא משמע לשון טעם כלומר הרי מפני שרבי יהודה בנו של רבי אילעאי ורבי אילעאי תלמידו של רבי אליעזר כדאמרי' במסכת סוכה בפרק הישן (דף כז:) מעשה ברבי אילעאי שהלך להקביל פני ר' אליעזר כו':
שנה לך משנת רבי אליעזר - ולא שהלכה כן אלא חביבה היתה עליו ושנאה לך:
ואי סלקא דעתך רבי יהודה דברי הכל פסולה אתנייה - לרבי יוסף הבבלי מאי החזרת לי אבידה הא לא אמר ר' אלעזר בן שמוע כר' יהודה וקשיא למאן דאמר לעיל ר' יהודה סבר להניח דברי הכל פסול:
אלא מאי - אתנייה ר' יהודה כשר לרבנן ור' אליעזר פוסל א"כ מאי הא מפני דמשמע מפני שחביבה עליו שנאה ולא שהלכה כן היא הא אנן נמי דברי ר"א בן שמוע פלוגתא מתנינן לר' יהודה (בזבחים דף לו.):
מתני' לא יצק - היינו יציקה אחרונה דבתחילה נותן שמן בכלי ואח"כ סולת ובולל וחוזר ויוצק שמן והכי מפרש בפ' אלו מנחות נקמצות (דף עד:):

(לא יצק) לא בלל כשר - וכגון שנתן כל הלוג במתן הראשון שהוא קודם לעשייתה דאי חיסר שמנה אמרו בפ' קמא (לעיל דף יא.) פסולה:

לא פתת - שנאמר פתות אותה פתים ואע"ג דבמנחת מחבת הוא דכתיב ה"ה לכל המנחות הנאפות תחילה כגון מחבת ומרחשת ומאפה שכולן באות עשר עשר ומצוה לפותתן כולן ואח"כ קומץ וזה אם לא פתת אלא כדי קמיצה כשר כדאמרינן באלו מנחות (לקמן דף עה:):
לא הניף - במנחת (חוטא) וקנאות דטעונות תנופה בפרק כל המנחות (שם דף סא.):
לא הגיש - בקרן דרומית מערבית כדמפרש בשמעתא:
פתתה - לאחר אפייתן פותתן וקומץ כדמפרש באלו מנחות (שם דף עה.) ופתתן מרובות גדולות יותר מדינן המפורש באלו מנחות נקמצות (שם דף עה:) מנחת ישראל כופל אחד לשנים ושנים לד':
ולא משחן - אותן הטעונות משיחה כדכתיב ורקיקי מצות משוחים בשמן (ויקרא ז):

גמ' עכובא כתיב בה - דהא נאמר יציקה במנחת הסולת ונשנית במנחת מחבת ואמרינן לקמן (דף יט:) כל מקום שהחזיר ושנה הכתוב בתורת מנחה אינו אלא לעכב אי נמי דכתיב (ויקרא ב) ויצקת עליה שמן מנחה היא היא מנחה ולא שלא יצק מנחה דכל היא עיכובא ואף על גב דדרשינן ליה באלו מנחות (לקמן דף עה.) למעוטי מנחת מאפה מיציקה שמעינן נמי עיכובא מיניה: