ביאור:איך ייתכן שור מועד אם שור תם נסקל

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.(שמות כא כח): "וכי יגח שור את איש או את אשה ומת, סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. ואם שור נגח הוא מתמל שלשם , והועד בבעליו ולא ישמרנו, והמית איש או אשה - השור יסקל וגם בעליו יומת".

בתלמוד בבלי (בבא קמא מא.): " "וכי מאחר דמִתָּם קטלינן ליה, מוּעָד היכי משכחת לה?"

1. אמר רבה: הכא במאי עסקינן - כגון שאמדוהו לשלשה בני אדם.

  • "רב אשי אמר: אומדנא לאו כלום הוא! אלא -
"

"2. [רב אשי אמר:] הכא במאי עסקינן - כגון שסיכן לשלשה בני אדם."

"3. רב זביד אמר: כגון שהרג שלשה בהמות. "

  • "ומועד לבהמה הוי מועד לאדם?! אלא -
"

"4. אמר רב שימי: כגון שהרג שלשה עובדי כוכבים. "

  • "ומועד לעובדי כוכבים הוי מועד לישראל?! אלא -"

"5. אמר רשב"ל: כגון שהרג שלשה בני אדם טְרֵפָה. "

  • "ומועד לטְרֵפָה הוי מועד לשָלֵם?! אלא -
"

"6. אמר רב פפא: דקטל וערק לאגמא, דקטל וערק לאגמא."

7. רב אחא בריה דרב איקא אמר: כגון שהוזמו זוממי זוממין.

  • "הניחא אי לייעודי תורא בעינן שפיר, אלא אי לייעודי גברא בעינן, מימר אמר ליה 'לא הוה ידענא!'
"
  • "כגון דאמרי 'כל אימת דקטיל תוריה, גביה הוה קאי.'"

"8. רבינא אמר: במכירין את בעל השור ואין מכירין את השור. "

  • "מאי הוי ליה למעבד?!"
  • "משום דאמרי ליה: 'תורא נגחנא אית לך בבקרך, איבעי לך נטורי כולי בקרך'"

"" "

והמסקנה מכל הפירושים היא, שכאשר שור נוגח, בעל השור חייב לשמור בכל מחיר שזה לא יקרה שוב - גם אם הוא לא נגח ממש אלא רק רדף אחרי אנשים, גם אם נגח ולא הרג, גם אם הרג בהמות, גם אם הרג גויים, גם אם הרג אנשים חלשים ופצועים, גם אם השור ברח, גם אם היתה לו סיבה לחשוב שהעדים משקרים, וגם אם לא ידע באיזה שור בדיוק מדובר.

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-10-26.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/jmot/jor_tm_muad