ביאור:אחותי כלה

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
בשלושה מקומות מסופר על אדם שמגיע לארץ זרה ואומר שאשתו היא אחותו: אברם ושרי אצל המצרים, אברהם ושרה אצל הפלשתים, יצחק ורבקה אצל הפלשתים. טבלה שמסכמת את ההבדלים בין הפרשות נמצאת בסוף המאמר.

ההסבר העיקרי להבדלים בין הפרשות הוא, שהמצרים הרבה יותר גרועים מהפלשתים:

  1. המצרים הם 'שטופים בזימה': ברגע שמגיעה אישה יפה הם מייד מסתכלים עליה: " " "ויראו " " " "המצרים את האישה כי יפה היא מאוד" " " " "." " אבל הפלשתים בכלל לא מסתכלים על היופי של האישה: הם רק שואלים עליה כדי לדעת מי היא: " " "וישאלו אנשי המקום לאשתו (" " רבקה " ")" " ".
  1. פרעה מלך מצרים הוא אדם אנוכי וחומרני; אבימלך הוא אדם הרבה יותר טוב:
כשפרעה מאשים את אברם הוא מדבר רק על הנזקים שנגרמו לו אישית בגלל שרי: " " "מה זאת עשית לי ? למה לא הגדת לי כי אשתך היא? למה אמרת אחותי היא ואקח אותה לי לאישה?..." " " " "." " אבל אבימלך דואג גם לעצמו וגם לממלכה שלו: לאברהם הוא אומר: " " "מה עשית לנו ומה חטאתי לך, כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה?" " " " "" " וליצחק הוא אומר: " " "כמעט שכב אחד העם את אשתך והבאת עלינו אשם!" " ".
פרעה לא מאשים את אברם שהוא גרם לו לחטוא כי זה לא אכפת לו – הוא דווקא אוהב לחטוא (רק הנגעים שבאו עליו הרסו לו את ההנאה). אבל לאבימלך זה כן חשוב: הוא מאשים את אברהם:" " "כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה" " " ואת יצחק: " " "... והבאת עלינו אשם !" " "
  • פרעה מגרש את אברם מארצו: " " "...ועתה הנה אשתך, קח ולך!" " " אבל אבימלך נותן לאברהם להישאר בארצו: " " "הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב" " ". וליצחק הוא גם מוסיף: " " "הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת!" " " ( אמנם, אחר-כך אבימלך שילח את יצחק מארצו מסיבות כלכליות; ע' " ברית עם אבימלך ") .
  • לכן גם היחס של ה' אל פרעה שלילי יותר מאשר אל אבימלך: עם פרעה ה' ית' בכלל לא מדבר – הוא רק מביא עליו " "" " " "נגעים גדולים" " " "." " אבל עם אבימלך ה' מדבר בחלום ומזהיר אותו שהאישה שלקח היא בעולת-בעל, ואז גם אומר לו: " "" " " " "גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ואחשוך גם אנוכי אותך מחטוא לי, על כן לא נתתיך לנגוע אליה" " ".
גם אברם בכלל לא אומר שום דבר לפרעה (ולא מנסה להצטדק) אלא מסתלק ממצרים כמה שיותר מהר.
חוץ מזה, יש גם כמה הבדלים בין שני הסיפורים שקשורים לאבימלך:
  • בסיפור של שרה ואבימלך: אבימלך שלח ולקח את שרה מייד לאחר שאברהם אמר שהיא אחותו, ורק לאחר מכן הוא הבין שהיא גם אשתו – כשה' התגלה אליו בחלום ואמר לו " " "והיא בעולת בעל" " ". אבל בסיפור של רבקה ואבימלך: הפלשתים ואבימלך למדו את הלקח והיו הרבה יותר זהירים: הפלשתים קודם-כל שאלו על רבקה: " " "וישאלו אנשי המקום לאשתו" " " וגם לאחר שיצחק אמר " " "אחותי היא" " " אבימלך לא לקח אותה, אלא עקב אחריה והציץ לחדר-השינה שלה, ושם הוא ראה " " "והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו" " ", והבין בעצמו שהיא לא אחותו של יצחק אלא אשתו. ולכן אחר-כך הוא אמר ליצחק: " " "אך הנה אשתך היא!" " " " "" " – הנה, אני רואה שהיא אשתך!
  • בסיפור של שרה ואבימלך: לאחר שאבימלך גילה ששרה היא אשתו של אברהם הוא האשים אותו " " "מה עשית לנו... כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה" " " – 'אתה גרמת לי לחטוא ולקחת אותה'. אבל בסיפור של רבקה ואבימלך: אבימלך בסוף לא לקח את רבקה, ולכן הוא לא האשים את יצחק שגרם לו לחטוא אלא רק שכמעט גרם לו לחטוא: " " "כמעט " " " "שכב אחד העם את אשתך והבאת עלינו אשם!" " ".
  • בסיפור של שרה ואבימלך: אברהם מאשים את אבימלך בחזרה ואומר לו: " " "כי אמרתי: 'רק אין יראת א-להים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי'. וגם אומנה אחותי – בת אבי היא אך לא בת אימי, ותהי לי לאישה!" " " ( ע"ע ). אבל בסיפור של רבקה ואבימלך: יצחק לא יכל למצוא שום פגם באבימלך, כי אבימלך באמת עשה ככל יכולתו כדי לבדוק אם רבקה היא אשתו של יצחק, ואכן לבסוף הוא גילה את זה ולא לקח אותה. הדבר היחיד שיצחק יכול להגיד להגנתו זה שהוא פעל מתוך פחד: " " "כי אמרתי פן אמות עליה" " ".
  • בסיפור של שרה ואבימלך: אבימלך הרגיש שהוא צריך לפצות את אברהם על עוגמת-הנפש שנגרמה לו ולכן הוא נתן לו " " "צאן ובקר ועבדים ושפחות" " " ולשרה הוא נתן " " "אלף כסף" " ". אבל בסיפור של רבקה ואבימלך: לא נגרמה שום עוגמת-נפש ליצחק ולכן אבימלך לא פיצה אותו.

 

"יצחק, רבקה ואבימלך (בר' כו)"

"אברהם, שרה ואבימלך (בר' כ)"

"אברם, שרי ופרעה (בר' יב)"

" "וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי היא, כי ירא לאמור אשתי, פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראה היא." "

" "ויאמר אברהם אל שרה אשתו 'אחותי היא'." "

" "ויאמר אל שרי אשתו:" " “ " "הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה את. והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך" " ”

" "1" "

" "וישלח אבימלך... וייקח את שרה." "

" "ויהי כבוא אברם מצריימה, ויראו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד, ויראו אותה שרי פרעה, ויהללו אותה אל פרעה, ותוקח האישה, בית פרעה." "

" "1" "

" "4" "

" "ויהי כי ארכו לו שם הימים, וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון, וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו." "

" "4" "

" "ויבוא א-להים אל אבימלך בחלום הלילה, ויאמר לו" " “ " "הנך מת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל" " ” " "." "

" "ואבימלך לא קרב אליה. ויאמר" " “ " "ד', הגוי גם צדיק תהרוג? הלא הוא אמר לי אחותי היא, והיא גם היא אמרה אחי הוא! בתום לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת." " ” " "." "

" "ויאמר אליו הא-להים בחלום:" " “ " "גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ואחשוך גם אנוכי אותך מחטוא לי, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. ועתה, השב אשת האיש, כי נביא הוא, ויתפלל בעדך וחיה; ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך" " ” " "." "

" "[" " בסוף הפרשה כתוב: " "]" " " "כי עצור עצר ה’ בעד כל רחם לבית אבימלך, על דבר שרה אשת אברהם" " " "." "

" "וינגע ה’ את פרעה נגעים גדולים, ואת ביתו, על דבר שרי אשת אברם." "

" "3" "

" "ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר:" " “ " "אך הנה אשתך היא, ואיך אמרת אחותי היא?" " ”

" "..." "

" "ויאמר אבימלך:" " “ " "מה זאת עשית לנו? כמעט שכב אחד העם את אשתך, והבאת עלינו אשם!" " ”

" "ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו" " “ " "מה עשית לנו ומה חטאתי לך, כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה, מעשים אשר לא ייעשו, עשית עימדי!?" " ”

" "ויאמר אבימלך אל אברהם:" " “ " "מה ראית כי עשית את הדבר הזה?" " ”

" "ויקרא פרעה לאברם ויאמר:" " “ " "מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי כי אשתך היא? למה אמרת אחותי היא ואקח אותה לי לאישה?..." " ”

" "2 א" "

" "2 ב" "

" "5" "

" "ויאמר אליו יצחק:" " “ " "כי אמרתי 'פן אמות עליה'" " “ " "." "

" "ויאמר אברהם:" " “ " "כי אמרתי רק אין יראת א-להים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. וגם אומנה אחותי – בת אבי היא אך לא בת אימי, ותהי לי לאישה" " " "." " " "ויהי כאשר התעו אותי א-להים מבית אבי ואומר לה: 'זה חסדך אשר תעשי עימדי, אל כל המקום אשר נבוא שמה אמרי לי 'אחי הוא'" " “ " "." "

" "6" "

" "ויצו אבימלך את כל העם לאמור:" " “ " "הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת" " ” " "." "

" "ויאמר אבימלך:" " “ " "הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב" " ”

“ " "...ועתה הנה אשתך, קח ולך!" " ”

" "ויצו עליו פרעה אנשים, וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו." "

" "2 ג" "

" "וייקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחות, וייתן לאברהם, וישב לו את שרה אשתו..." " " "" " " "ולשרה אמר:" " “ " "הנה נתתי אלף כסף לאחיך, הנה הוא לך כסות עיניים לכל אשר איתך, ואת כל ונוכחת" " ” " "." "

" "[" " זה מופיע קודם – מיד אחרי שפרעה לקח את שרי " "]" "

" "ולאברם היטיב בעבורה, ויהי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים." "

" "7" "

יש עוד הבדלים בין הסיפורים אבל עדיין לא הצלחתי למצוא להם הסברים. 

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה בפירושים וסימנים 6 וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2000-06-01.

תגובות עריכה

מאת: יגאל

יגאל (62.219.142.250) ב21:40:02  06.12.2003, בתגובה ל: אחותי כלה שנשלח על-ידי אראל בפוס 6: אהבתי כל מילה,תודה.

מאת: יונתן להמן
יונתן להמן (82.166.77.80) ב00:23:00  09.12.2003, בתגובה ל: אחותי כלה שנשלח על-ידי אראל בפוס 6:

גם אני עשיתי את הניתוח הזה - לפני הרבה שנים.

עוד נקודות -
1) אבימלך גדול לא רק בגלל "מה עשית לנו" לעומת " מה זאת עשית לי" של פרעה - הוא גם אומר "ומה חטאתי לך" - הוא לוקח את כל האחריות על עצמו !
2) שים לב שאצל פרעה התורה משתמשת ב שם הויה לעומת אבימלך שם מופיע אלוקים, לעניות דעתי אצל פרעה ה' פעל ברחמים (שם הויה) - כלפי שרה - פרעה הרשע לא היה ראוי לתשומת לב כל כך - לעומת זאת אבימלך זוכה לדיון אישי עם ה' - חלום ו"מוסר" - "ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת" - לכן השימוש פה ב שם אלוקים - מידת הדין כלפי אבימלך - (כמו שמורה מתיחס ביתר חומרה לילד טוב -מילד מופרע למורה אין ציפיות - הוא רק רוצה למנוע נזק)
3) אגב - ראה פירוש רב שימשון רפאל הירש לגבי ההבדל בין "בתום לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת" של אבימלך ותגובת השם " ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת" - הכוונה (לב) שלך היתה נקיה - אבל המעשה (יד) בכל זאת פסול,
4)אני חושב שהתכוונת - אבל כדאי להדגיש -
4.1) אצל פרעה שרה היא רק אישה "ויראו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד, ויראו אותה שרי פרעה" "ותוקח האישה" - אצל אבימלך היא שרה - אחות אברהם
4.2) אצל פרעה ,"ותוקח" - כחפץ - ולא כתוב מי לקח - אצל אבימלך - "וישלח אבימלך ... וייקח את שרה. " - הוא בכבודו ובעצמו
5)אצל פרעה הוא שואל “ מה זאת עשית לי? למה ...?למה ...אבל לא מחקה לתשובה - אלא מיד "ועתה הנה אשתך, קח ולך!" (בעצם הוא לא שואל - ויאמר - לאומת
ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר *לו* ...ויאמר אבימלך אל אברהם - ואברהם אכן עונה "“ כי אמרתי רק ..."
6) פרעה נתן את המתנות בהתחלה - לשלם עבור "השכורה" - אבימלך נתן את המתנות כפי שאמרתה כ"פיצוי"
7) אגב - איפה עוד מופיע הביטוי "ו הנה ..., קח ולך" - אצל לבן !(לאליעזר) "הנה רבקה לפניך קך ולך".
כל טוב ! ויישר כוחך

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/hvdlim2/axoti