בחינת עולם
שער הספר, מהדורת ורשה תרמ"ו
שער הספר, מהדורת ורשה תרמ"ו
מחבר רבי ידעיה הפניני (הבדרשי)
שפת המקור עברית
נושא מחשבת ישראל
תרגומים אנגלית ויידיש
דפוס ראשון שונצינו, רמ"ה
לעיון נוסף
פרשנים מגדנות אלעזר, המזכיר, פי' רבינו בעל התוי"ט, ציוני זהב, עין בוחן, ראש מלין, כתר אהרן
ויקיפדיה ויקיפדיה ידעיה הפניניספר
בחינת עולם
להחכם הפילסוף האלהי כהר"ר
ידעיה הפניני

על הספר

עריכה

ספר בחינת עולם נכתב על ידי רבי ידעיה הפניני ועוסק בגנותם של הבלי העולם מול האושר הנצחי בעולם הבא.

מבנה הספר

עריכה
א. חלק ראשון – יתבאר בו מה גדלה מעלות האיש הנבון מצד רחב לבבו אם ישתדל בזה מצורף אל זה התרעמותו על האיש הנבון בהפסידו נפשו מצד הקנינים המדומים.
ב. חלק שני – בההבילו כל עניני העוה"ז והמחמדים שאין לבטוח בם.
ג. חלק שלישי – בהזהירו האדם שיתקן מעשיו ושידע כי למעלה ממנו עין רואה ואוזן שומעת ר"ל השגחה פרטית באישי האדם ושמפני זה אין ראוי שיתפתה אל הנאת הכבוד המדומה כי שקר נסכו.
ד. חלק רביעי – בחקירה על שרשי ההויה ושהכל בנוי על קו תהו ואבני בהו ונתינת העצה על ההתרחק מהם.
ה. חלק חמישי – להורות השתנות הזמן בכל רגע ושכל הדברים הנופלים תחתיו מחויבים השינוי והבלתי קיים.
ו. חלק שישי – בהתרעמו על מעשיו המקלקלים נפשו.
ז. חלק שביעי – בהודעת השתעבדות כל ברואי מטה לממשלת צבא השמים ואל הדברים המתחדשים מתנועותיהם המתחלפות.
ח. חלק שמיני – להורות ידיעת השם בפרטי העולם השפל והתחלפות בין ידיעתו וידיעתנו ושיעור ידיעתנו כידיעתו.
ט. חלק תשיעי – לבאר כי התחברות הגוף והנפש עם היותם בטבעם מחולפים כן גזרה החכמה האלקית.
י. חלק עשירי – בתלונת הנפש איך נפלה מן השמים ארץ לראות עמל ויגון ותשובתה בצדה ומלחמות כחות הגוף עמה.
יא. חלק אחד עשר – בהודעת מציאת שכר ועונש מאת ה' מן השמים ושאין תועלת בחסידות המדומה כי אין דבר נעלם מן המלך ד' צבאות ויבאר עם זה תארי האיש הראוי ולראות את פני האדון ה'.
יב. חלק שנים עשר – בחיוב ההמשך אחרי ב' חלקי התורה הכוללים והם העיון והמעשה שעקר הדבר להשלים נפשו בזה העולם השפל ולבל יקח מכל תענוגי העולם כ"א ההכרחי לקיום גופו עזוב המותרות וגם בהכרחי ההוא ישתדל השתדלות נמרץ לא שיסמוך על הנס.
יג. חלק שלושה עשר – לבאר מסירת מפתח הבחירה ביד האדם ושאין מכריח אותו על מעשיו.
יד. ארבעה עשר – בהודעת העיקרים התוריים אשר ראוי לסמוך עליהם כל בעל דת מרע"ה ולהאמינם ויזהיר את לבו להמשיך אחרי דיעות הרמב"ם ז"ל.

על המהדורה

עריכה

מהדורה זו מבוססת על הטקסט של מהדורת דפוס ווארשא תרמ"ו. במהדורה זו חולק הספר לחלקים כפי שחילקם הרב יום-טוב ליפמן הלר, בעל התוספות יום טוב, בנוסף לחלוקת הפרקים שנעשתה ע"י המחבר עצמו. כותרות החלקים והפרקים ניתנו על ידי בעל תוספות יו"ט שאף חיבר פירוש לספר זה.

מהדורות בשפות נוספות

עריכה
  • בתרגום לאנגלית שורה מול שורה [1]
  • עם תרגום ליידיש ופירושים נוספים [2]