בבא בתרא קעו ב

תלמוד בבלי


תלמוד בבלי - גמרא | רש"י | תוספות | עין משפטשלימות: 75%
ראשונים | אחרונים

ערב דבית דין הוא דלא בעי קנין הא בעלמא בעי קנין והלכתא ערב אבשעת מתן מעות לא בעי קנין באחר מתן מעות בעי קנין גערב דבית דין לא בעי קנין דבההיא הנאה דמהימן ליה גמר ומשעבד ליה:


רשב"םעריכה

ערב דבית דין לא בעי קנין - דבההיא הנאה דקא מהימני ליה ב"ד גמר ומשעבד נפשיה:

הכי גרסינן והלכתא ערב בשעת מתן מעות לא בעי קנין - ואם כתב בתוך השטר לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים משועבדים:

שלא בשעת מתן מעות בעי קנין - ואפי' חתום בתוך השטר ואי חתום לאחר חיתום בעי קנין וגובה מבני חורין:

ערב דבית דין לא בעי קנין - ולא גרסינן הנך כולהו בעי קנין:

עין משפט ונר מצוהעריכה

קסה א מיי' פ"כה מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף ב:

קסו ב מיי' פ"כה מהל' מלוה ולוה הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף א:

קסז ג מיי' פ"כה מהל' מלוה ולוה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף ב: