פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) ואתה קדוש:    ואומרים קדיש שלם בלא תתקבל לאחר קריאת המגילה. מ"א עיין שם.


(ב) ויהי נועם:    אחר קריאת המגילה מנהגים וכ"כ מי"ט דמ"ש ואומרים ויהי נועם לאפוקי מהכלבו דפסק דא"א כלל ומ"ש וקורין המגילה קאי אלאחריו ואח"כ מבדילין ועיין בשכנה"ג בהגהת ב"י אות ד' ועיין בתשובת דבר שמואל סי' קכ"ח.

סעיף בעריכה


(ג) לא בט"ו:    מיהו אם אמרו בט"ו אין מחזירין אותו מ"א וט"ז דלא כב"ח עיין שם. שחרית משכימין לבה"כ ואין לחלוץ התפילין עד אחר קריאת המגילה דדרשינן ויקר זו תפילין. מט"מ מנהגים.

סעיף געריכה


(ד) למנצח:    כתב ב"ח בשם תוספות מגילה דף ד' דאומרים שיר מזמור לאסף דיש בה מפלה לעכו"ם.

סעיף דעריכה


(ה) קודם:    דכתיב וששון זו מילה.