באר היטב על אורח חיים תרפט

סעיף אעריכה

(א) ונשים:    ולכן צריך לקרותה בביתו לפני הבתולות מגן אברהם. ובקצת מקומות נוהגים שהבתולות הולכות לבה"כ נשים לשמוע המגילה. וקטן שהגיע לחינוך מוציא נשים. וקטן לקטן ואשה לאשה. א"ז עיין יד אהרן.

סעיף בעריכה

(ב) לא יצא:    וב"ח פסק דהשומע מן החרש יצא בדיעבד וכ"מ בגמרא.

(ג) לעצמה:    ובמדרש הנעלם רות כתב דלא תקרא לעצמה רק תשמע מהאנשים.

סעיף געריכה

(ד) אינו מוציא:    אפילו למ"ד דנשים מוציאות אנשים זה גרע טפי עיין ב"י.

(ה) עצמו אינו מוציא:    היינו למ"ד דנשים אין מוציאות אנשים ב"י והבאר היטב אשר לפני לא דק בכאן ע"ש.

סעיף העריכה

(ו) לעצמו:    והב"ח כתב בשם מהרי"ל בפשיטות דעדיף טפי שיקרא אחד לכולם וכן דעת המ"א משום ברוב עם הדרת מלך עיין שם.

סעיף ועריכה

(ז) קטנים:    ובלבד שלא יביאו קטנים ביותר שמבלבלים דעת השומעים. מ"א עשל"ה.