פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על אורח חיים תרפא

סעיף בעריכה


(א) קודם:    ובמ"צ כתב שמדליקין קודם ויתן לך. וכתב המ"א דמי ששכח אתה חוננתנו יבדיל ואח"כ ידליק דהא נהגו עכשיו האנשים שלא להדליק קודם הבדלה שבתפלה אם כן אסור להדליק כיון שלא הבדיל ומ"מ בצבור לא יעשה כן רק יאמר המבדיל וידליק ואח"כ יבדיל עכ"ל. ומי"ט כתב שהגאון מהר"ל מפראג הנהיג להבדיל קודם וטעמא שמא ישכח להבדיל בתפלה ועביד איסור בהדלקה ומסיק שכן יש לנהוג וכ"פ הט"ז למעשה להבדיל בביתו עכ"פ קודם ואח"כ להדליק נר חנוכה ע"ש: (ובספר אליה רבה העלה להלכה דלעולם מדליקין תחלה ואח"כ מבדילין ודחה דברי ט"ז בשתי ידים ע"ש).