באר היטב על אורח חיים תרמב

סעיף א עריכה

(א) בשבת:    ואז אין אומרים מערבית בליל ראשון ובליל שני אומרים מערבית של ליל ראשון ועיין סימן תקפ"ט ס"א.